PERINTAH AM JABATAN

4.1 PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

4.1.1 PERINTAH AM BAB A- LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT

A. Lantikan

i. SEMUA PERLANTIKAN KE PERKHIDMATAN AWAM HENDAKLAH

MENGIKUT SYARAT YANG DINYATAKAN DI DALAM SKIM

PERKHIDMATAN

ii WARGA NEGARA – LANTIKAN TETAP

– SEMENTARA

– KONTRAK

iii.BUKAN WARGANEGARA – KONTRAK

– SEMENTARA

Ø PEGAWAI YANG TELAH MELETAK JAWATAN TIDAK BOLEH DILANTIK SEMULA KECUALI DENGAN KEBENARAN KHAS DARI SURUHANJAYA.

Ø PEGAWAI YANG DIBERSARAKAN ATAS SEBAB KESIHATAN BOLEH DILANTIK SEMULA JIKA DISAHKAN SIHAT.

Ø PEGAWAI YANG DITAMATKAN PERKHIDMATAN/ DIBUANG KERJA TIDAK BOLEH DILANTIK SEMULA KECUALI DENGAN KEBENARAN KHAS DARI SURUHANJAYA.

Ø PEGAWAI SEDANG BERKHIDMAT BOLEH DILANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN LAIN JIKA MEMENUHI SYARAT SKIM BERKENAAN

Ø PERMOHONAN HENDAKLAH MELALUI KETUA JABATAN

Ø PEGAWAI DALAM KONTRAK PERLU MEMBERITAHU KETUA JABATAN 6 BULAN SEBELUM TAMAT KONTRAKNYA ,JIKA IA INGIN UNTUK MENYAMBUNG KONTRAKNYA.

iv. Urusan Pengambilan dan Perlantikan

Bentuk Iklan Jawatan dalam Suratkhabar

a. Nama dan taraf jawatan

b.Tangga gaji

c. Kelulusan dan kelayakkan termasuk taraf kerakyatan

d. Tarikh tutup permohonan

e. Alamat dimana permohonan mesti dikirimkan

Diiklankan oleh suruhanjaya sekurang-kurang dalam sebuah surutkhabar.

B. PENGESAHAN LANTIKAN

Tujuan:

(i) Menentukan calon menerima atau tidak tawaran jawatan;

(ii) Menentukan pegawi memenuhi syarat lantikan;

(iii) Menentukan tarikh pegawai mula berkhidmat; dan

(iv) Menentukan tarikh pengesahan dalam perkhidmatan,pemberian taraf

Berpencen dan kekananan seseorang pegawai.

Dokumen

(i) Perakuan Perubatan

Tawaran perlantikan boleh dibatalkan jika calon disahkan tidak sihat.

(ii)Akuan Sumpah

Tawaran perlantikan boleh dibatalkan jika calon mematuhi syarat

(iii)Surat Aku Janji

(iv)Surat Setuju Terima

(v)Penyata Perubahan

C.TARIKH PERLANTIKAN TETAP

1) Tarikh Melapor Diri bertugas

Pegawai baru & pegawai sedang berkhidmat dilantik ke skim perkhidmatan yang

lain

2) Tarikh Suruhanjaya Bermesyuarat dan Meluluskan pelantikan tetap

Pegawai sementara yang memenuhi syarat dan dilantik ke jawatan tetap dalam

skim perkhidmatan berkenaan

D. PENETAPAN GAJI PERMULAAN

q BAGI LANTIKAN PERTAMA DILETAKKAN DI GAJI PERMULAAN IKUT SKIM PERKHIDMATAN

q BAGI PEGAWAI TELAH DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN TERDAHULU DAN DILANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN LAIN TERMASUK KPSL DILETAKKAN DI MATA GAJI LEBIH TINGGI BERHAMPIRAN DAN PERBEZAAN GAJI MESTILAH MELEBIHI SATU PERGERAKAN GAJI JAWATAN SEBELUMNYA

q BAGI PEGAWAI BELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN TERDAHULU DAN DILANTIK KE SKIM PERKHIDMATAN LAIN DILETAKKAN DI MATA GAJI PERMULAAN SKIM PERKHIDMATAN / BERDASARKAN PENGALAMAN YANG RELEVEN

q PENGALAMAN PEGAWAI YANG RELEVEN – 1 PERGERAKAN GAJI BAGI 1 TAHUN GENAP PENGALAMAN SESUAI

q BAKAT DAN KEMAHIRAN – DITETAPKAN OLEH PANEL PENILAIAN YANG DI TUBUHKAN OLEH PBM .GAJI MASUK DISELARASKAN DENGAN JAWATAN

E. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

2 CARA PERGERAKAN GAJI

i.PERGERAKAN GAJI BIASA

iiANJAKAN GAJI

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

i.PERGERAKAN GAJI BIASA

PERGERAKAN GAJI DARIPADA MATAGAJI SEMASA KE MATA GAJI

BERIKUTNYA DI PERINGKAT YANG SAMA TERTAKLUK SYARAT

MENCAPAI PRESTASI YANG MEMUASKAN DAN DIPERAKUKAN OLEH

KETUA JABATAN

Ø SEMUA ANGGOTA LAYAK MENDAPAT PERGERAKAN GAJI BIASA

ii ANJAKAN GAJI

q PERGERAKAN GAJI DARIPADA MATAGAJI SEMASA KE MATAGAJI DI TANGGA BERIKUTNYA PADA SATU PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI

q ANGGOTA YANG BERADA DI MATAGAJI MAKSIMUM, ANJAKAN GAJI ADALAH PERGERAKAN GAJI DARIPADA MATAGAJI SEMASA KE MATAGAJI DI TANGGA YANG SAMA PADA SATU PERINGKAT YANG LEBIH TINGGI

q SYARAT DI PER.52 & 53 PP 4/2002

iii. TIADA PERGERAKAN GAJI BIASA/ANJAKAN GAJI

q LANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN DENGAN BERDENDA

(PER:75 PP 9/1991)

q ANGGOTA YANG DIKENAKAN HUKUMAN TATATERTIB, TANGGUH PERGERAKAN GAJI ATAU TURUN GAJI (PER.54 PP 4/2002)

iv. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

TARIKH YANG DITETAPKAN UNTUK MENERIMA PERGERAKAN GAJI

TERTAKLUK KEPADA TARIKH LANTIKAN

1 JANUARI – LANTIKAN MULAI 1.1 HINGGA 31.3

1 APRIL – LANTIKAN MULAI 1.4 HINGGA 30.6

1 JULAI – LANTIKAN MULAI 1.7 HINGGA 30.9

1 OKTOBER – LANTIKAN MULAI 1.10 HINGGA 31.12

v. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN ANJAKAN GAJI PERTAMA ( AGP )

AGP – BOLEH DIPERTIMBANGKAN SETELAH ANGGOTA MEMENUHI

LIMA SYARAT IAITU:-

Ø DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN

Ø LULUS ARAS IV PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

YANG DITENTUKAN

Ø BERKHIDMAT TIDAK KURANG 3 TAHUN

Ø MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG BAIK

Ø DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN

vi. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN ANJAKAN GAJI KEDUA ( AGK )

AGK – BOLEH DIPERTIMBANGKAN SETELAH ANGGOTA MEMENUHI

EMPAT SYARAT IAITU:-

Ø LULUS ARAS IV PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

YANG DITENTUKAN

Ø MEMPEROLEHI ANJAKAN GAJI PERTAMA TIDAK KURANG DARIPADA SATU TAHUN

Ø MENCAPAI TAHAP PRESTASI YANG BAIK

Ø DIPERAKUKAN OLEH KETUA JABATAN

vii. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BERUBAH

q LANJUTAN DARIPADA TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA

q KENAIKAN PANGKAT

q DILANTIK KE JAWATAN LAIN

F. TEMPOH PERCUBAAN

i.Pengesahan Dalam Jawatan

TEMPOH YANG DITETAPKAN DALAM SESUATU SKIM

PERKHIDMATAN UNTUK MENILAI KEBOLEHAN DAN KESESUAIAN

PEGAWAI YANG DILANTIK SEBELUM LAYAK DISAHKAN DALAM

PERKHIDMATAN

q SYARAT YANG PERLU DI PENUHI

ü KURSUS INDUKSI (UMUM/KHUSUS)

ü PEPERIKSAAN (JIKA ADA)

ü PERAKUAN KETUA JABATAN

l SETIAP ANGGOTA YANG DILANTIK KE PERKHIDMATAN AWAM DIKEHENDAKI MELALUI TEMPOH PERCUBAAN 1 HINGGA 3 TAHUN.

l DALAM KEADAAN KHAS SURUHANJAYA BOLEH

MEMENDEKKAN TEMPOH PERCUBAAN SESEORANG PEGAWAI

ATAU PUN MEMBERI PENGECUALIAN DARIPADA TEMPOH

PERCUBAAN

ii. PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN

l PERMOHONAN DIKEMUKAKAN OLEH KETUA JABATAN

DALAM TEMPOH 3 BULAN SELEPAS TAMAT TEMPOH

PERCUBAAN

l BUTIR-BUTIR KENYATAAN:

– SEBAB TIDAK DAPAT DISAHKAN

– SYOR KETUA JABATAN

– KENYATAAN PERKHIDMATAN

– SENARAI PEPERIKSAAN YANG TELAH LULUS

l KELULUSAN HANYA DIBERIKAN JIKA ALASAN MUNASABAH

DAN YAKIN PEGAWAI BERUPAYA MEMENUHI SYARAT

DALAM TEMPOH PERCUBAAN DAN TEMPOH TIDAK MELEBIHI

2 TAHUN

ii. PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN TANPA DENDA

TEMPOH PERCUBAAN SESEORANG ANGGOTA YANG DILANJUTKAN OLEH PBM TANPA DIKENAKAN SEBARANG DENDA KERANA GAGAL DISAHKAN DALAM TEMPOH ASAL YANG DI TETAPKAN BUKAN DISEBABKAN OLEH TINDAKAN TATATERTIB/ KECUAIAN PEGAWAI

iii. PERLANJUTAN TEMPOH PERCUBAAN BERDENDA

TEMPOH PERCUBAAN SESEORANG ANGGOTA YANG DILANJUTKAN OLEH PBM DENGAN DIKENAKAN DENDA KERANA KEGAGALAN DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN DISEBABKAN OLEH KESILAPAN,KECUAIAN DAN KELEMAHAN ANGGOTA

iv. KESAN PTP DENGAN BERDENDA

l HILANG KEKANANAN BAGI TEMPOH YANG SAMA DENGAN

TEMPOH PERLANJUTAN

l TIDAK LAYAK TERIMA APA-APA PERGERAKAN GAJI TAHUNAN

l TARIKH PERGERAKAN GAJI BERUBAH MENGIKUT TARIKH

PENGESAHAN

v. KEMBALI KE JAWATAN ASAL

l PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM SKIM

PERKHIDMATAN DAHULU TETAPI GAGAL DISAHKAN DALAM

SKIM PERKHIDMATAN BARU BOLEH DIKEMBALIKAN KE

JAWATAN LAMANYA

l SYARAT-SAYARAT:

– ADA KEKOSONGAN JAWATAN

– TIDAK DAPAT DISAHKAN BUKAN DISEBABKAN OLEH

MASALAH DISIPLIN

– DIPERSETUJUI OLEH KETUA PERKHIDMATAN

G. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN

l PENGESAHAN OLEH PBM TERHADAP KEBOLEHAN PEGAWAI MELAKSANAKAN TUGAS DAN KESESUAIAN DALAM PERKHIDMATAN YANG DIANGGOTAINYA.

l DIKEMUKAKAN OLEH KETUA JABATAN DALAM TEMPOH SATU BULAN DARI TARIKH PEGAWAI LAYAK DISAHKAN

l JIKA KETUA JABATAN GAGAL, PEGAWAI BOLEH MEMEOHON KEPADA SURUHANJAYA UNTUK DISAHKAN DAN SATU SALINAN KEPADA KETUA JABATAN

H. PILIHAN SKIM KWSP/ PENCEN

LANTIKAN SECARA TETAP PADA ATAU SELEPAS 12.4.1991

q OPSYEN SKIM KWSP (PP 15/2001)

ü PEGAWAI YANG DILANTIK KALI PERTAMA

ü PEGAWAI YANG DILANTIK KALI KEDUA

ü PEGAWAI YANG BELUM PERNAH MEMBUAT OPSYEN

q JIKA TIDAK PILIH SKIM KWSP BOLEH DIBERI TARAF

BERPENCEN SELEPAS TEMPOH 3 TAHUN PERKHIDMATAN

YANG BOLEH DIAMBILKIRA (PER:69 PP 9/1991)

q PILIHAN MUKTAMAD

I. KENAIKAN PANGKAT

l BERASASKAN MERIT DENGAN MENGAMBILKIRA:

– KECEKAPAN & PRESTASI KERJA

– KELAYAKAN , PENGETAHUAN, KEMAHIRAN DAN

PENGALAMAN

– SIFAT-SIFAT PERIBADI

– KEGIATAN LUAR DAN SUMBANGAN PEGAWAI

l KELAYAKAN AKADEMIK, PENGALAMAN KERJA YANG

BERKAITAN DAN KEKANANAN JUGA DIJADIKAN ASAS

l MEMENUHI SYARAT DALAM SKIM PERKHIDMATAN DAN

TERDAPAT KEKOSONGAN JAWATAN

ii PENETAPAN GAJI KENAIKAN PANGKAT

l GAJI AKHIR GRED TERDAHULU KURANG DARI GAJI MINIMUM

GRED KENAIKAN PANGKAT DAN PERBEZAAN SAMA ATAU

LEBIH DARI SATU PERGERAKAN GAJI – DIBAYAR PADA MATA

GAJI MINIMUM

l GAJI AKHIR GRED TERDAHULU KURANG DARI GAJI MINIMUM

GRED KENAIKAN PANGKAT DAN PERBEZAAN KURANG DARI

SATU PERGERAKAN GAJI ATAU – DIBAYAR PADA MATA GAJI

TINGGI BERHAMPIRAN DIMANA PERBEZAANNYA SAMA

ATAU LEBIH DARI SATU PERGERAKAN GAJI

l GAJI AKHIR GRED TERDAHULU SAMA ATAU TINGGI DARI GAJI

MINIMUM GRED KENAIKAN PANGKAT- DIBAYAR PADA MATA

GAJI TINGGI BERHAMPIRAN DAN PERBEZAANNYA TIDAK

KURANG DARI SATU PERGERAKAN GAJI

J.PENAMATAN PERKHIDMATAN

ü YG DIPERTUAN AGONG BOLEH MENAMATKAN PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG BELUM DISAHKAN DALAM PERKHIDMATAN BILA DIDAPATI PEGAWAI:

ü MENYEMBUNYIKAN MAKLUMAT KESIHATAN SEMASA PEMERIKSAAN PERUBATAN

ü MEMBUAT SUMPAH PALSU

ü TIDAK MEMATUHI AKU JANJI

ü MEMALSUKAN DOKUMEN BERKAITAN DENGAN PERLANTIKAN

ü GAGAL TAPISAN KESELAMATAN

q YG DIPERTUAN AGONG BOLEH MENAMATKAN

PERKHIDMATAN PEGAWAI YANG GAGAL DISAHKAN DALAM

PERKHIDMATAN

q PEGAWAI YANG TELAH DISAHKAN DALAM SKIM

PERKHIDMATAN DAHULU DAN GAGAL DISAHKAN DALAM

SKIM PERKHIDMATAN BARU, BOLEH DIBERSARAKAN ATAS

KEPENTINGAN AWAM DIBAWAH AKTA PENCEN.

q PERKHIDMATAN PEGAWAI HENDAKLAH DITAMATKAN JIKA

TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KE JAWATAN ASAL.

K. NOTIS PENAMATAN PERKHIDMATAN

ü TEMPOH NOTIS BERTULIS 30 HARI

ü PEGAWAI PERLU DIBERI PELUANG MEMBELA DIRI DALAM

TEMPOH TIDAK KURANG DARI 14 HARI DARI TARIKH

PENERIMAAN NOTIS

ü SELEPAS BERI NOTIS ATAU BAYARAN SEBULAN GAJI

SEBAGAI GANTI NOTIS PERKHIDMATAN BOLEH DITAMATKAN

JIKA

– PEGAWAI TIDAK MEMBERI JAWAPAN

– YDPA BERPUAS HATI BHW TIADA SEBAB YANG

MUNASABAH UNTUK TIDAK MENAMATKAN

PERKHIDMATAN PEGAWAI

i. LETAK JAWATAN

Ø PERMOHONAN SECARA BERTULIS (NOTIS) SESEORANG

PEGAWAI UNTUK BERHENTI KERJA DARI PERKHIDMATAN

AWAM YANG MENGAKIBATKAN HUBUNGAN PEGAWAI DAN

PERKHIDMATANNYA TERPUTUS

Ø BERKUATKUASA PADA HARI BERIKUTNYA SELEPAS HARI

NOTIS TAMAT

Ø HAK PEGAWAI DAN PERLETAKAN JAWATAN YANG TELAH

BERKUATKUASA TIDAK BOLEH DITARIK BALIK

ii. NOTIS

Ø 30 HARI BAGI PEGAWAI DALAM PERCUBAAN / SEMENTARA

Ø 90 HARI BAGI PEGAWAI DISAHKAN DARI JAWATAN @ MEMBAYAR SEBULAN GAJI SEBAGAI GANTI NOTIS

Ø KONTRAK IKUT SYARAT-SYARAT KONTRAK ATAU 30 HARI JIKA TIDAK DINYATAKAN

Ø SEBULAN GAJI SEBAGAI GANTI NOTIS

iii. PEMENDEKAN NOTIS LETAK JAWATAN

l MENYANDANG MANA-MANA JAWATAN DI BADAN

BERKANUN, PIHAK BERKUASA TEMPATAN ATAU AGENSI

LAIN

l PEGAWAI ATAU KELUARGA MENGHADAPI MASALAH

KESIHATAN

l PEGAWAI MENGHADIRI KURSUS ATAU LATIHAN

iv. TANGGUNG KERJA

SESEORANG PEGAWAI YANG DI BERI KELULUSAN UNTUK

MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB YANG

DIARAHKAN BAGI SATU JAWATAN LAIN DISAMPING

MENJALANKAN TUGAS JAWATANNYA SENDIRI SAMADA DALAM

SKIM YANG SAMA ATAUPUN BERLAINAN YANG LEBIH RENDAH

ATAU TINGGI TUJUAN: MEMASTIKAN TUGAS JAWATAN KOSONG

DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN BERKESAN (PP7/93)

v. PEMANGKUAN

ATURAN DIMANA SESEORANG PEGAWAI YANG DIBERI

KELULUSAN MENJALANKAN TUGAS YANG BERKAITAN DARI

SUATU JAWATAN SECARA SEPENUH MASA YANG LEBIH TINGGI

GREDNYA DARI GRED HAKIKI DALAM SKIM PERKHIDMATAN

YANG SAMA

L. PERSARAAN

i. BERSARA WAJIB

Ø UMUR 56 TAHUN MULAI 1/10/2000

Ø DIBAYAR PENCEN, GANJARAN, GANTIAN CUTI REHAT (JIKA

ADA) DAN CARUMAN SYER PEGAWAI DALAM KWSP

ii.BERSARA PILIHAN

l BEBAS DARIPADA TINDAKAN BPR TELAH BERKHIDMATAN

SEKURANG-KURANG 10 TAHUN

l PENGISYTIHARAN HARTA

l DI BAYAR GANJARAN DAN GANTIAN CUTI REHAT

l BAYARAN PENCEN PADA UMUR 45 TAHUN (PEREMPUAN) DAN

50 TAHUN (LELAKI)

l PEGAWAI YANG DILANTIK PADA ATAU SELEPAS 12.4.1991

PENCEN DIBAYAR UMUR 55/56

l UMUR 40 TAHUN [SPP 1/91,SPP 3/92 DAN SEKSYEN 12(1) AKTA

PENCEN 1980]

l PERSETUJUAN KETUA JABATAN KETUA PERKHIDMATAN

l TIADA IKATAN PERJANJIAN DENGAN KERAJAAN

l BEBAS DARIPADA TINDAKAN TATATERTIB / URUSAN

MAHKAMAH

4.1.2 Perintah Am Bab B – Elaun

A. Takrif Ibu Pejabat

a. 25 Km Jika boleh di hubungi jalanraya

b. 16 Km Jika boleh di hubungi jalantanah

c. 8 Km Jika boleh di hubungi jalan basikal @ sungai

B. Takrif Stesen

a. satu lingkungan kawasan 33 km dari pejabat tempat bertugas.

C. Takrif Tugas Rasmi

a. Tugas yang berkaitan dengan tugas pejabat selain daripada menghadiri kursus.

D. Kemudahan Elaun Semasa Bertugas Dalam Negeri

1. Elaun Makan

 • Bertugas diluar ibupejabat dalam tempoh 24 jam dari masa bertolak
 • Tidak boleh dituntut melebihi 3 bulan terus – menerus
 • Tidak layak menuntut elaun makan jika kemudahan makan disediakan
 • Penganjur menyediakan kemudahan dalam bentuk wang menampung makan pegawai layak menuntut perbezaanya.
 • Sarapan pagi 20% dari Elaun makan
 • Makan tengah hari 40% dari Elaun makan
 • Makan malam 40% dari Elaun makan

2. Elaun Harian

 • Bertugas diluar ibupejabat dalam tempoh melebihi 8 jam tetapi kurang dari 24 jam.
 • Kadar Elaun Harian mengikut kadar separah daripada Elaun Makan.

3. Bayaran Sewa Hotel

 • Bertugas diluar ibupejabat layak menuntut Bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan resit @ Elaun Lojing mengikut kadar .
 • Tidak boleh dituntut melebihi 3 bulan terus – menerus
 • Tidak layak menuntut BSH dan Lojing sekiranya penganjur menyediakan kemudahan .
 • Layak menuntut bayaran perkhidmatan dan cukai perkhidmatan keatas sewa hotel.

4. Elaun Gantian Tetap

 • Bertugas di luar ibupejabat melebihi 3 bulan tetapi kurang dari 6 bulan layak menuntut Elaun gantian tetap sama ada Elaun makan , Elaun harian dan Elaun lojing.
 • Bermalam

2/3 ( E. Makan + E. Lojing ) x Jumlah hari kerja

 • Tidak bermalam

2/3 E. Harian x Jumlah hari kerja

5. Elaun Basikal

 • Menggunakan basikal melebihi 10 hari bagi bulan itu – RM 70.00 sebulan @ 20sen 1 km mengikut mana yang lebih tinggi.
 • Menggunakan basikal melebihi 10 hari dan kurang bulan itu -20sen 1 km .

6. Elaun Perjalanan Kenderaan

 • Bertugas di luar ibupejabat layak menuntut mengikut sukatan selinder kenderaan dan gaji serta kadar .

7. Elaun Perjalanan Motobot / Motosangkut

 • Menggunakan motobot / motosangkut – 50 sen 1 km

10 kuasa kuda dan ke bawah

 • Menggunakan motobot / motosangkut – 75 sen 1 km

Lebih dari 10 kuasa kuda – 25 k.k

 • Menggunakan motobot / motosangkut – 95 sen 1 km

Lebih dari 25 kuasa kuda dan ke atas.

Seorang pegawai yang menggunakan motobot yang sediakan oleh kerajaan, penganjur dan pengangkut semasa menjalankan tugas rasmi layak menuntut Elaun perjalanan motobot.

8. Elaun Hidup Drebar

 • Pegawai yang menggaji seorang drebar adalah layak menutut Elaun hidup drebar semasa menjalankan tugas rasmi diluar ibu pejabat dengan syarat drebarnya bermalam bersama mengikut kadar

i. Semananjung Malaysia , selatan Thailand – RM 30.00semalam

Kalimantan.

ii. Sabah dan Sarawak – RM 40.00semalam

Kalimantan.

iii.Singapura dan Brunei – RM 45.00semalam

9. Tambang Pengangkutan Awam

10. Belanja Pelbagai Semasa Bertugas Diluar Ibupejabat

 • Bayaran telefon ,telegram ,pos dan Faks bagi urusan rasmi.
 • Belanja dobi di sokong dengan resit -menginap di luar tidak kurang 3 malam.
 • Bayaran cukai lapangan terbang disokong dengan resit
 • Bayaran Excess baggage disokong dengan resit
 • Bayaran tol, letak kereta dan tambang feri disokong resit.

E. ELAUN KERANA BERKURSUS

A. KURSUS LATIHAN

 • Pegawai yang mengikut kursus samada gaji penuh, separuh gaji dan tanpa gaji bagi kursus Diploma, Ijazah asas , lepasan Ijazah atau kursus lanjutan boleh diberi bantuan :
 • Elaun Sara hidup
 • Bayaran Masuk dan Pendaftaran
 • Bayaran Pengajaran – bayaran makmal dan kuliah
 • Bayaran Peperiksaan – menaip dan menjilid tesis
 • Bayaran Elaun pakaian
 • Bayaran untuk membawa barang lebihan kapal terbang
 • Insurans perubatan dan bayaran perubatan
 • Bayaran membeli buku dan alat perkakas
 • Elaun tanggungan keluarga
 • Potongan Elaun

Pegawai menerima sebarang elaun @ gaji maka potongan sebanyak eluan @ gaji akan dibuat dari elaun sara hidup.

 • Tidak ada elaun runcit

E. ELAUN KERANA BERKURSUS

B. KURSUS BIASISWA

 • Pegawai yang mendapat biasiswa atau bantuan yang diluluskan oleh kerajaan boleh diberi faedah :
 • Elaun Sara hidup
 • Bayaran Masuk dan Pendaftaran
 • Bayaran Pengajaran – bayaran makmal dan kuliah
 • Bayaran Peperiksaan – menaip dan menjilid tesis
 • Bayaran Elaun pakaian
 • Bayaran untuk membawa barang lebihan kapal terbang
 • Insurans perubatan dan bayaran perubatan
 • Bayaran membeli buku dan alat perkakas

F . ELAUN -ELAUN PELBAGAI

A. ELAUN MEMANGKU

 • Pemangkuan : Jenis dan Elaun

i. Memangku secara penuh jawatan yang lebih tinggi daripada jawatan

hakikinya.

ii.Menjalankan kerja jawatan yang lebih tinggi daripada peringkat jawatan

hakikinya di samping menjalankan tugsanya sendiri.

iii. Menjalankan kerja jawatan yang sama dengan peringkat jawatan

hakikinya di samping menjalankan tugsanya sendiri.

iv. Menjalankan kerja jawatan yang lebih rendah daripada peringkat jawatan

hakikinya di samping menjalankan tugsanya sendiri dengan syarat jawatan

rendah itu tidak bertanggungjawab kepada jawatan hakikinya.

 • Syarat pembayaran pemangkuan

i. Elaun menjalankan tugas dibayar bila pemangkuan tidak kurang daripada 28

hari yang tidak putus- putus termasuk hari kelepasan Am .

ii. Pegawai yang pernah memangku satu jawatan selama tidak kurang daripada

28 hari dan diluluskan elaun memangku satu jawatan tidak kurang daripada

28 hari .

iii. Pegawai yang memangku jawatan yang sama tidak kurang daripada

14 hari dan diluluskan elaun memangku tidak kurang daripada 14 hari

Akan dibayar elaun memangku @ tanggungan kerja bagi masa tersebut .

 • Bercuti semasa memangku

i. Pegawai yang telah diluluskan bayaran elaun kerana memangku jawatan dan

mengambil sebarang cuti ianya tidak boleh dibayar elaun tersebut bagi tempoh

cuti itu .

ii.Tidak boleh dibayar elaun memangku sekiranya tidak menjalankan tugas

jawatan yang di pangkunya selama tidak kurang daripada 28 hari yang tidak

putus- putus termasuk hari kelepasan am kerana bercuti @ atas sebab lain.

 • Kuasa melulus pemangkuan

i. Kuasa yang meluluskan memangku ialah Lembaga kenaikan pangkat dan

pengerusinya.

ii. Kuasa melulus sebaiknya sebelum seseorang pagawai itu memangku tetapi

hendaklah jangan lewat 3 bulan setelah memangku.

iii. Ketua jabatan hendaklah menyertakan bersama perakuannya ,segala butir

biasa dikehendaki oleh kuasa melulus .

B Menghadiri Peperikasaan

i. Mengambil peperikasaan jabatan diluar ibupejabat boleh menuntut elaun yang

biasa boleh dituntutnya semasa menjalankan tugas rasmi.

C. Menghadiri Temuduga Naik Pangkat

i. Menghadiri temuduga kenaikan pangkat diluar ibupejabat boleh menuntut

elaun yang biasa boleh dituntutnya semasa menjalankan tugas rasmi.

D. Pendahuluan Diri

 • Pegawai yang dikehendaki bertugas rasmi diluar ibu pejabat sama ada didalam @ luar negeri adalah layak memohon pendahuluan diri seperti berikut :

i.Unsur elaun dan bayaran yang layak hanya Elaun makan dan bayaran sewa hotel

bagi hari terlibat sahaja.

ii. Permohanan bagi pendahuluan diri hendaklah dikemukakan melalui Ketua

Jabatan kepada perbendaharaan dan di kemukakan sebelum pegawai bertolak

menjalankan tugas rasmi.

iii.Pemberian pendahuluan diri tidak boleh dianggap sebagai satu kelulusan bagi

membuat lawatan ke luar negeri.

iv. Pegawai yang diberi pendahuluan diri hendaklah membayar balik pendahuluan

diri melalui tuntutan perjalanannya ,tuntutan dikemukakan kepada Ketua

Jabatan tidak lewat 10 haribulan bulan berikutnya ,sekiranya jumlah

tuntutan kurang daripada pendahuluan diri yang diambil ketua jabatan

hendaklah mendapatkan bakinya belum selesai dari pegawai sendiri semasa

pegawai mengemukakan tuntutan perjalanannya.sekiranya pegawai gagal

membayar balik mengikut tempoh ditetapkan ,ketua jabatan hendaklah

memotong gaji pegawai berkenaan pada bulan berikutnya @ bayaran penalti

sebanyak 10% setahun akan dikenakan .

G. ELAUN DAN KEMUDAHAN SERTA BAYARAN SEMASA

BERTUKAR DAN BERPINDAH

A .BERTUKAR DALAM NEGERI

Bertukar ialah Pegawai bertukar ke luar stesen ,seterusnya berpindah

Rumah dan mendiami rumah .

a. Stesen ialah bagi tujuan bermakna satu lingkungan kawasan 33 km dari pejabat lama ke pejabat baru.

Pegawai yang bertukar ke luar stesen layak menuntut elaun , kemudahan dan bayaran bagi membiayai perbelanjaan pertukaran

 • Elaun Makan

* 3 hari sebelum bertukar

* 5 hari selepas bertukar

Mengikuti bilangan ahli keluarga dan orang gaji tidak perlu

mengemukakan resit / bil / inovois

 • Bertugas diluar ibupejabat layak menuntut Bayaran Sewa Hotel yang disokong dengan resit , bil dan invois

* 3 hari sebelum bertukar

* 5 hari selepas bertukar

Mengikuti bilangan ahli keluarga dan orang gaji perlu

mengemukakan resit / bil / inovois

 • Lojing mengikut kadar kelayakkan

* 3 hari sebelum bertukar

* 5 hari selepas bertukar

 • Tambang pengangkutan barang melalui jalanraya mengikut jarak perjalanan

Sebenar atas kadar yang ditetapkan dengan mengemukakan resit / bil/ invois

 • Tambang pengangkutan barang melalui laut sebenar di sokong resit / bil/ invois kepada had muatan

i. 1.84 meter padu seorang pegawai dan isteri / suami

ii 0.93 meter padu seorang anak berumar 3 tahun keatas dan orang gaji

iii.0.45 meter padu seorang anak berumar bawah 3 tahun

iv.6.79 meter padu seorang pegawai berkeluarga

v. 3.39 meter padu seorang pegawai bujang

 • Pengangkutan barang -barang di sokong dengan resit, bil dan invois

* Belanja bungkus- membungkus

* Bayaran buruh

* Bayaran stor

* Insurans perlindungan barang – barang

* Perbelanjaan mengemas dan menjaga keselamatan barang-barang

 • Elaun Perjalanan

* Bertugas di luar ibupejabat layak menuntut mengikut sukatan selinder

kenderaan dan gaji serta kadar .

 • Tambang Pengangkutan Awam

Jalan Darat – disokong dengan resit

Jalan Air – disokong dengan resit

Jalan Udara – disokong dengan resit

 • Perbelanjaan mengangkut kenderaan yang disokong dengan resit apabila bertukar ke tempat yang tidak boleh di hubungi dengan cara berkereta .
 • Menuntut Belanja Pelbagai

* Bayaran telefon ,telegram ,pos dan Faks bagi urusan rasmi.

* Separuh daripada amaun yang tertera didalam resit ,bil dan invois bagi

Tuntutan bayaran dobi.

* Bayaran cukai lapangan terbang disokong dengan resit

* 3 % dari jumlah tuntutan pertukaran atau perpindahan rumah mengikuti

Mana yang berkenaan sebagai gantirugi berkaitan dengan pertukaran

matawang

*Bayaran tol, letak kereta dan tambang feri disokong resit.

B .Berpindah Rumah

b. Berpindah ialah bagi tujuan bermakna satu lingkungan kawasan 33 km

dari rumah lama ke rumah baru.

 • Pegawai yang berpindah rumah layak menuntut elaun , kemudahan dan bayaran bagi membiayai perbelanjaan perpindahan rumah .
 • Berpindah rumah dari rumah sendiri / rumah sewa / rumah kerajaan ke rumah kerajaan @ rumah sewa yang dibayar oleh kerajaan atas arahan pihak berkuasa tertentu.
 • Berpindah rumah dari rumah sendiri / rumah sewa / rumah kerajaan ke rumah yang di beli di bawah skim pinjaman perumahan kerajaan .

 • Elaun Makan

* 3 hari sebelum bertukar

* 5 hari selepas bertukar

Mengikuti bilangan ahli keluarga dan orang gaji tidak perlu

mengemukakan resit / bil / inovois

 • Pemberian Pindahan
 • Elaun Perjalanan

* Bertugas di luar ibupejabat layak menuntut mengikut sukatan selinder

kenderaan dan gaji serta kadar .

 • Tambang Pengangkutan Awam
 • Menuntut Belanja Pelbagai

* Bayaran tol disokong dengan resit

* Bayaran tambang feri disokong dengan resit

*Bayaran letak kereta disokong resit.

 • Tuntutan eleun perpindahan rumah hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh 3 bulan selepas tarikh perpindahan rumah.

4.1.3. Perintah Am Bab C – CUTI

A. Kuasa Meluluskan

a. Kuasa Tertentu : Pegawai Persekutuan ialah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam.

b. Kuasa Ketua Jabatan : Ketua Jabatan Persekutuan dan Ketua Jabatan Negeri.

B.Cuti Yang diberi Kerana Perkhidmatan

a. Cuti Rehat

i.Kadar cuti rehat mengikut kelayakkan dan selepas 10 tahun berkhidmat layak

tambahan cuti rehat sebanyak 5 hari .

ii.Kuasa meluluskan cuti rehat adalah ketua Jabatan melainkan dalam hal

pengumpulan cuti rehat luar biasa akan diluluskan oleh kuasa tertentu.

iii.Pengumpulan baki cuti rehat dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan ke tahun

ketiga maka cuti tahun pertama yang tidak dihabiskan dalam tahun ketiga akan

luput pada akhir tahun ketiga.

b. Cuti Separuh Gaji

i. Diberi atas sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat sahaja

ii.Kadar tidak melebihi 180 hari sepanjang tempoh perkhidmatan dengan Kerajaan

iaitu sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan

iii.Surat perakuan doktor Kerajaan atau swasta memperakukan pegawai ini perlu

menjaga si pesakit sanak saudara.

iv. Ketua Jabatan boleh meluluskan tidak melebihi 14 hari dalam satu-satu tahun

jika melebihi tempoh tersebut KSU meluluskannya.

v. Cuti separuh gaji tidak boleh diberi kepada pegawai wanita atas sebab bersalin

tetapi ketua jabatan boleh meluluskan cuti separuh gaji tidak melebihi 14 hari

dalam satu tahun atas sebab tentu.

c. Cuti Tanpa Gaji

i.Boleh diluluskan kepada pegawai atas sebab-sebab persendirian yang mustahak.

Jumlah sebanyak 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak

melebihi 360 hari.

ii.Boleh dipohon setelah 6 bulan perkhidmatan yang melayakkan sahaja dengan

syarat telah mengambil kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan.

iii.Cuti Tanpa Gaji kerana urusan di negeri di luar Malaysia tidak boleh diambil

sekali lagi sehingga 4 tahun telah berlalu selepas cuti yang pertama.

iv.Cuti Tanpa Gaji yang telah diluluskan hendaklah direkodkan dalam Kenyataan

Perkhidmatan dan Cuti.

C. Cuti Atas Sebab Perubatan

Cuti atas sebab perubatan adalah diberi oleh Ketua Jabatan @ Kuasa Tertentu bila

seseorang pegawai itu disahkan oleh seseorang pegawai perubatan tidak sihat untuk

menjalankan tugas dengan memberi sijil sakit .Sijil Sakit yang dikeluarkan oleh

seseorang doktor prevet tidak melebihi 2 hari berturut -turut . Jumlah cuti sakit

yang boleh diberi oleh ketua jabatan atas sijil -sijil tersebut tidak melebihi 15

hari dalam setahun

Jenis cuti atas sebab -sebab perubatan

a. Cuti Sakit

i. Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit tidak melebihi 90hari dalam satu

tahun .

ii.Seseorang pegawai sakit semasa bercuti rehat di Malaysia layak mendapat

cuti sakit selama masa dia diakui oleh pegawai perubatan sebagai tidak sihat

untuk bertugas .

iii. Seseorang pegawai sakit semasa bercuti rehat di luar Malaysia tidak layak

mendapat cuti sakit tetapi sekiranya dia jatuh sakit pada tarikh yang ia patut

balik ke Malaysia atau sakitnya berlanjutan hingga ke tarikh tersebut boleh

diberi cuti sakit dari tarikh ia patut balik sehingga ke tarikh ia bertugas

semula.

iv.Seseorang pegawai sakit semasa bercuti separah gaji @ tanpa gaji di Malaysia

ataupun di luar Malaysia tidak layak mendapat cuti sakit tetapi sekiranya jatuh

sakit pada tarikh sebelum balik boleh diberi cuti sakit selepas tamatnya

tempoh cuti separuh gaji atau tanpa gaji .

b. Cuti Sakit Lanjutan

Selepas menghabiskan cuti sakit bergaji penuh selama 180 hari dan cuti

rehat yang berkelayakan tetapi masih tidak sihat maka boleh diberi Cuti

Separuh Gaji sehingga 90 hari dengan Perakuan Lembaga Perubatan.

Sementara menunggu Laporan Lembaga Perubatan, Sijil Cuti Sakit boleh

diterima bagi tujuan Cuti Separuh Gaji. Jika pegawai tidak mengemukakan

Sijil Sakit bagi tempoh menunggu Lembaga Perubatan hendaklah diberi Cuti

Tanpa Gaji.

c. Cuti Bersalin

i. Selama 60 hari

ii. Sebanyak 5 kali sahaja sepanjang tempoh perkhidmatan tetapi boleh

menggunkan cuti rehat @ cuti tanpa gaji .

iii. Cuti tanpa rekod selama 7 hari diberikan kepada anggota lelaki bagi

membantu isteri bersalin .

d. Cuti Pemulihan dan Cuti Kerantina

i. Pegawai dalam perjalanan balik ke malaysia dari luar negeri ditahan distesen

kerantina oleh pihak berkuasa kesihatan di pelabuhan @ lapangan terbang

disebabkan ada berlaku wabak penyakit merebak tempoh penahanan dianggap

cuti kerantina bergaji penuh yang tidak boleh dipotong cuti rehat.

f. Cuti Kecederaan

Seseorang pegawai yang cedera semasa menjalankan tugas boleh diberi cuti sakit

– 90 hari oleh Ketua Jabatan

– 90 hari oleh Ketua Setiausaha Kementerian

– Beri cuti kecederaan sebagai Cuti Sakit Tambahan selama 90 hari bergaji

penuh atau sehingga pulih semula, jika tidak pulih sehingga tarik

disarakan dari perkhidmatannya.

f..Cuti Tibi , Kusta dan Barah

i. Cuti sakit bergaji penuh tidak melebihi 24 bulan untuk barah / kusta

ii. Cuti sakit bergaji penuh tidak melebihi 12 bulan untuk tibi

iii. Cuti sakit separuh gaji tidak melebihi 12 bulan setelah tamatnya cuti sakit.

iv. Pegawai yang telah sihat untuk menjalankan tugasnya tetapi pada pandangan

Lembaga perubatan adalah lebih manfaat untuk berehat jangka waktu tertentu

Kuasa tertentu boleh meluluskan apa-apa cuti separuh gaji @ cuti tanpa gaji.

D. Cuti Haji

i. Meluluskan 40 hari

ii. Berkhidmat 4 tahun dan disahkan dalam jawatan

E. Cuti Kerana Berkursus

i. Melanjutkan Pengajian

ii.Cuti Akademi menghapuskan cuti rehat bagi kursus melebihi 12 bulan

iii.Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti rehat tidak melebihi 7 hari kepada pegawai

yang baru menamatkan kursus @ pengajian melebihi 12 bulan.

F . Cuti Tanpa Rekod

i. CUTI GANTIAN DIBERI KEPADA PEGAWAI YANG TIDAK DIBAYAR

LEBIH MASA / BAYARAN KHAS APABILA DIARAHKAN MENJALANKAN

KERJA LEBIH MASA.

ii.TIDAK LEBIH DARI 30 HARI DALAM SATU-SATU TAHUN BAGI

PEGAWAI YANG MENGIKUTI LATIHAN PASUKAN SUKARELA.

iii.PADA HARI PEPERIKSAAN BAGI PEGAWAINYA MENGAMBIL

PEPERIKSAAN YANG DIANGGAP BOLEH MEMBAIKI PELUANG HIDUP

PEGAWAI.

iv.KEMUDAHAN CUTI URUSAN KEMATIAN AHLI KELUARGA

TERDEKAT DIBERI SELAMA 3 HARI MULAI TARIKH KEMATIAN

TERMASUK SEMUA HARI REHAT ATAU KELEPASAN AM.

v. CUTI ISTERI BERSALIN DIBERI SELAMA 7 HARI DIKIRA BERMULA

DARI HARI ISTERI BERSALIN TERMASUK CUTI AM DAN HUJUNG

MINGGU.

vi. CUTI UNTUK MENGHADIRI KURSUS INTENSIF PJJ SELAMA 30 HARI

DALAM SETAHUN

vii.CUTI KHAS PERUBATAN DIBERI SELAMA 14 HARI SETAHUN KEPADA

PEGAWAI YANG MENJALANKAN TUGAS X-RAY SEPENUH MASA DAN

PEGAWAI YANG BERTUGAS DI PUSAT PERUBATAN TERTENTU DI

MANA JENIS TUGAS YANG DIJALANKAN ADALAH MERBAHAYA

viii.TIDAK MELEBIHI 30 HARI SETAHUN BAGI PEGAWAI YANG

MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM SUKAN ATAUPUN SEBAGAI

PEGAWAI SUKAN UNTUK MEMBANTU MENGELOLAKAN SESUATU

PERTANDINGAN

x. SELAMA 14 HARI DALAM SETAHUN BAGI MENGHADIRI

  1. LATIHAN ATAU KHEMAH TAHUNAN
  2. MESYUARAT AGONG TAHUNAN/ LUAR
  3. KHEMAH LATIHAN TAHUNAN DAN AKTIVITI-AKTIVITI SUKAN ANJURAN PERTUBUHAN / PERSATUAN BERKAITAN DI MALAYSIA
  4. AKTIVITI-AKTIVITI SERUPA ANJURAN PERSATUAN KEBAJIKAN DAN SUKAN JABATAN YANG DIDAFTAR DENGAN PENDAFTAR PERTUBUHAN DAN DIIKITRAF OLEH KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM.

xi. TIDAK MELEBIHI 2 BULAN UNTUK MENGHADIRI KURSUS/

LATIHAN SYARIKAT KERJASAMA BAGI PEGAWAI YANG

MENJADI AHLI SEBUAH KOPERASI DAN TELAH MEMBUAT

AKUAN BERTULIS UNT MEMEGANG JAWATAN DALAM

KOPERASI

xii MENGHADIRI MESYUARAT AGONG TAHUNAN DAN MESYUARAT

AGONG LUAR BIASA PERSATUAN IKTISAS BAGI PEGAWAI

KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

G. Lain – Lain Cuti

i. CUTI TANPA GAJI MENGIKUTI PASANGAN YANG BERTUGAS ATAU

BERKURSUS DI DALAM ATAU LUAR NEGERI

ii.CUTI TANPA GAJI MENJAGA ANAK DIBERI SEBAIK SAHAJA TAMAT

CUTI BERSALIN SELAMA MAKSIMUM 90 HARI TERTAKLUK KEPADA 5

KALI SAHAJA SEPANJANG TEMPOH PERKHIDMATAN.

iii. CUTI KECEMASAN AM DIBERI KERANA TIDAK DAPAT HADIR KE

PEJABAT ATAU KE TEMPAT KERJA ATAS SEBAB BANJIR, TANAH

RUNTUH, GEMPA BUMI, JAMBATAN RUNTUH SERTA LAIN-LAIN

MALAPETAKA DAN BENCANA ALAM

4.1.4.Perintah Am Bab D – Peraturan Kelakuan Dan Tatatertib

A. Tata kelakuan

Seorang pegawai tidak boleh

i.Membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan peribadinya

ii.Membiarkan kepentingan peribadinya bercanggah dengan tugas awam sehingga

menjejaskan kebergunaannya sebagai pegawai awam

iii.kurang cekap @ kurang berusaha

iv. tidak bertanggangjawab

v. Cuai dalam menjalankan tugas – tugas

vi. Ingkar perintah

B. Dadah

Penyalahgunaan dadah merupakan salah satu pelanggaran dalam peraturan

Perkhidmatan awam ( kelakuan dan tatatertib )

i. Sekiranya pegawai tersebut belum mencapai had umur persaraan pilihan sendiri

beliau boleh dibuang kerja .

ii. Sekiranya pegawai tersebut mencapai had umur persaraan pilihan sendiri beliau

boleh diarahkan bersara serta – merta.

C. Hadiah

i. Pegawai boleh menerima hadiah yang bernilai dengan syarat melaporkan dengan

segera secara bertulis kepada ketua jabatan mengenai hadiah tersebut.

ii. Apabila diterima laporan itu ketua jabatan:

a. membenarkan pegawai itu menyimpan hadiah itu

b. mengarahkan supaya hadiah itu di kembalikan melalui ketua jabatan kepada pemberinya .

D. Keterhutangan Kewangan Yang Serius

i . Pegawai yang mengalami keterhutangan kewangan yang serius boleh dikenakan

tindakkan tatatertib dengan hukuman tangguh pergerakan gaji .

E. Mengambil Bahagian Dalam Politik

Bagi Kumpulan Pengurusan Dan Profesional

Pegawai dibenarkan bercuti sehingga ke tarikh persaraan bagi maksud menghabiskan

Cutinya:

i. mendapatakan kelulusan bertulis ketua pengarah perkhidmatan awam.

ii. tidak melanggar Akta Rahsi Rsami 1972

iii. Permohonan kelulusan sekurang – kurang 3 bulan sebelum tarikh pegawai

dibenarkan bercuti sebelum bersara.

Jenis Hukuman Tatatertib

a. Amaran

b. Denda

c. Lucut Hak Emolumen

d .Tangguh Pergerakan Gaji

e . Turun Gaji

f. Turun Pangkat

g. Buang Kerja

A. Denda dan Lucut Hak Emolumem

i. Denda tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak dengan emolumem bagi 7

hari .Di denda lebih dari sekali tidak boleh melebihi amaun yang sama banyak

dengan 45 % dari emolumen bulan .

B. Tangguh Pergerakan gaji

i. 3 bulan

ii. 6 bulan

iii. 9 bulan

iv. 12 bulan

Hukuman tidak berhak menerima apa- apa pergerakan gaji bagi tempoh hukuman

Berkuat kuasa kesan hukuman :

a. Pergerakan gajinya hendaklah di ubah ke tarikh pergerakan gaji yang paling hampir selepas tamat tempoh hukuman

b. Tarikh pergerakan gajinya hendaklah kekal pada tarikh yang diubah.

C.Turun Gaji

Hukuman turun gaji :

a. Gaji itu hanya boleh diturunkan secara mendatar dalam peringkat gaji yang sama.

b. Penurunan gaji itu tidak boleh melebihi 3 pergerakan gaji.

c. Tempoh hukuman itu tidak boleh kurang daripada 12 bulan tetapi tidak boleh lebih 36 bulan pada mana satu masa.

d. Tarikh pergerakkan gajinya hendaklah diubah ke tarikh pergerakan gaji berikutnya selepas hukuman tamat .

e. Hukuman tidak berhak menerima apa -apa pergerakan gaji bagi tempoh hukuman berkuat kuasa.

D . Turun Pangkat

Hukuman :

a. Menurunkan gred pegawai ke gred yang lebih rendah dalam skim perkhidmatan

yang sama.

b. Menentukan gaji baru pegawai itu hendaklah pada satu mata gaji di kurangkan

supaya gaji lebih rendah.

 1. Prosedur Jika Pegawai Tidak Hadir Tanpa Cuti Dan Tidak Dapat Di Kesan

Pegawai tidak hadir tanpa cuti dan tidak dapat dikesan 7 hari berturut- turut

a. Ketua Jabatan menghantar surat melalui Pos berdaftar akuan terima kepada

Pegawai di alamat akhir diketahui mengarahkan pegawai supaya segera melaporkan diri untuk bertugas .

* Melaporkan diri untuk bertugas @ tidak

Ketua Jabatan hendaklah mengemukkan laporan kepada pihak berkuasa tatatertib supaya memulakan tindakkan.

b. Jika surat itu dikembalikan semula ketua jabatan hendaklah melaporkan kepada

Pihak berkuasa tatatertib mengenakkan hukuman buang kerja @ turun pangkat keatas pegawai.

c. Pihak berkuasa tatatertib yang menerima laporan itu mengambil langkah

menyiarkan suatu notis dalam satu surat khabar harian dalam bahasa kebangsaan

dan mempunyai edaran di seluruh negara sebagaimana ditentukan oleh pihak

berkuasa tatatertib :

i. tidak hadir bertugas dan tidak dapat di kesan.

ii. menghendaklah pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas dalam masa 7 hari

dari tarikh penyiaran itu .

d. Jika melaporkan diri untuk bertugas 7 hari dari tarikh penyiaran notis ketua

jabatan melaporkan kepada PBT memulakan prosiding tatatertib terhadap

pegawai.

e. Jika tidak melaporkan diri untuk bertugas 7 hari dari tarikh penyiaran notis pegawai itu hendaklah disifatkan telah dibuang kerja daripada perkhidmatan berkuat kuasa mulai dari tarikh dia tidak hadir bertugas dan hendaklah diberitahukan dalam warta.

f. Seorang pegawai telah di dapat bersalah kerana tidak hadir untuk bertugas tanpa cuti tidak berhak kepada apa- apa emolumen bagi tempoh ketidakhadirannya dan segala emolumen disifatkan telah terlucut haknya.

B. Penahanan kerja bagi maksud penyiasatan

a. Pihak berkuasa tatatertib mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman

buang kerja @ turun pangkat keatas pegawai boleh menahan kerja tidak melebihi

2 bulan bagi memudahkan penyiasatan :

i. Prosiding Jenayah telah dimulakan terhadap pegawai dimana- mana mahkamah.

ii.Tindakan tatatertib dimulakan terhadap pegawai bagi tujuan pembuangan kerja @

penurunan pangkat.

b. Seorang pegawai yang telah ditahan kerja dibawah peraturan ini berhak menerima

emolumen penuhnya dalam tempoh penahanan kerjanya .

C. Penahanan kerja

a. Pihak berkuasa tatatertib mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman

buang kerja @ turun pangkat keatas pegawai :

i. Prosiding Jenayah telah dimulakan terhadap pegawai dimana- mana mahkamah.

ii.Prosiding tatatertib bagi tujuan pembuangan kerja @ penurunan pangkat

dikenakan keatas pegawai telah dimulakan .

b. Seorang pegawai yang telah ditahan kerja dalam Prosiding Jenayah berkuat kuasa

mulai dari tarikh pegawai di tangkap.

c. Seorang pegawai yang telah ditahan kerja dalam Prosiding tatatertib berkuat kuasa

mulai dari tarikh yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tatatertib.

d.Pihak berkuasa tatatertib mengambil kira faktor – faktor :

i. sama ada jenis kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dituduh secara langsung

berhubungan dengan tugasnya.

ii. sama ada kehadiran pegawai di pejabat akan menggendalakan penyiasatan.

iii. sama ada kehadiran pegawai di pejabat menjalankan tugas dan tanggungjawab

yang biasa boleh memalukan nama jabatan .

iv. sama ada dengan mengambil kira jenis kesalahan yang dilakukan oleh pegawai

dituduh @ penahanan kerja akan memyebabkan kerajaan menanggung kerugian.

e. Pihak berkuasa tatatertib memanggil balik seseorang pegawai yang telah di tahan

kerja untuk menjalankan semula tugasnya sedangkan Prosiding Jenayah dan

Prosiding tatatertib dengan tujuan pembuangan kerja @ penurunan pangkat

masih belum selesai :

i. Perintah penahanan kerja itu hendaklah terhenti berkuat kuasa mulai dari tarikh

pegawai itu menjalankan tugas .

ii. Pegawai itu hendaklah dibatar emolumen penuhnya mulai tarikh pegawai itu

menjalankan tugas.

iii. apa- apa emolumen yang telah tidak dibayar semasa penahanan kerjanya tidak

boleh di bayar sehingga Prosiding Jenayah dan Prosiding tatatertib selesai.

D. Penggantungan kerja

a. Pihak berkuasa tatatertib mempunyai bidang kuasa untuk mengenakan hukuman

buang kerja @ turun pangkat boleh menggantung seseorang pegawai daripada

menjalankan tugas :

i. Pegawai itu disabitkan oleh mana- mana makhamah

ii. Tempoh penggantungan kerja berkuat kuasa dari tarikh sabitan @ tarikh

kuatkuasa perintah .

b. Seorang pegawai yang telah digantung kerja daripada menjalankan tugasnya :

i. Tidak dibenarkan untuk menerima apa- apa bahagian emolumennya yang telah

tidak dibayar dalam tempoh penahanan kerjanya.

ii. Tidak berhak untuk menerima apa- apa bahagian emolumen sepanjang tempoh

penggantungan kerjanya .

c. Prosiding tatatertib terhadap pegawai berkeputusan di buang kerja , pegawai tidak

berhak untuk menerima apa- apa bahagian emolumen yang talah dibayar

kepadanya tempoh dalam penahanan kerja @ penggantungan kerjanya .

d.Prosiding tatatertib terhadap pegawai berkeputusan selain dari di buang kerja ,

pegawai berhak untuk menerima apa- apa bahagian emolumen yang talah dibayar

kepadanya tempoh dalam penahanan kerja @ penggantungan kerjanya .

4.1.5. Perintah Am Bab E – Rumah Kerajaan

A. TANGGUNGJAWAB


a. Pegawai yang diuntukkan rumah kediaman dikehendaki mematuhi peraturan-

peraturan yang ada sekarang dan juga arahan yang dikeluarkan dari semasa ke

semasa.

b.Tidak boleh dilakukan sebarang tambahan/ pindaan melainkan dengan kebenaran

dari JKR. Sebarang kerosakan akan dipertanggungjawabkan kepada Pegawai.

c. Rumah kediaman kerajaan tidak boleh disewakan,hanya keluarga Pegawai dan

orang gajinya sahaja.

d. Ternakan adalah dilarang termasuk di dalam kawasan rumah

e. Kebersihan rumah dan kawasannya adalah tanggungjawab Pegawai


f. Pegawai hendaklah melaporkan kepada JKR jika terdapat sebarang

kerosakan/kekurangan tentang rumah yang diduduki , Pegawai perlu membayar

kos pembaikan bagi perabot / peralatan yang rosak akibat dari kegunaan yang

tidak berpatutan.

g.Tarikh memasuki rumah Kerajaan hendaklah dilaporkan kepada JKR dan

dikehendaki mengisi borang Sijil Akuan Masuk Rumah (SAMR).
b)SAMR dihantar kepada Pegawai Perumahan dan kemudiannya ia akan
mengarahkan Ketua Pejabatnya untuk membuat potongan sewa pada tiap-tiap

bulan.

h..Sekiranya hendak mengosongkan rumah, pegawai perlu melaporkan kepada

JKR dan Pegawai Perumahan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tarikh ia

bercadang berpindah. dan Dikehendaki menyerahkan semua kunci-kunci rumah

kepada JKR dan menandatangani borang Sijil Akuan Keluar Rumah (SAKR).

e.Sewa rumah dan sewa perabot akan dikira dari hari seseorang itu masuk rumah. Sewa berakhir dihari sebenar pegawai mengosongkan rumah setelah memberitahu

Pegawai Perumahan.

 1. KADAR SEWA DAN PEMBAYARAN


a. Sewa dipotong dari emolumen pegawai pada tiap-tiap bulan ( ITP)

b.Sewa akhir mesti dikutip dari pegawai yang akan berhenti kerja, bersara, bertukar, bercuti dan sebagainya.

c. Bayaran untuk membuang sampah, elektrik, air dan apa- apa deposit yang disyaratkan hendaklah dibayar oleh Pegawai.

d.Pegawai yang dibenarkan mendiami rumah Kerajaan yang kelasnya lebih tinggi

dari kelayakkannya, boleh dikehendaki oleh KSN membayar sewa mengikut sewa

bagi kelas rumah yang ia patut mendapat.

e.Jika diberi rumah yang lebih rendah kelasnya dari kelayakkannya, boleh dikehendaki membayar sewa yang sama banyak bagi kelas rumah tersebut.

f.Pegawai yang telah diuntukkan rumah mengikut E19 & E20 boleh dikehendaki berpindah ke rumah yang layak baginya bila ada kekosongan. Sekiranya enggan berpindah, dikehendaki membayar sewa dua kali ganda dari

sewa yang sedang dibayar (dari tarikh notis).

g.Pegawai-pegawai yang mendiami Rumah Khas Jabatan, Rumah Khas Jawatan

dan Kediaman Rasmi Penjawat Tertinggi Kerajaan layak menerima Bayaran

Perumahan Khas sebanyak 50% daripada kelayakan ITPnya.

h.Pegawai yang dikehendaki menduduki Rumah Khas Jabatan atas keperluan

tugasnya tetapi tidak mematuhi arahan tersebut tidak layak dibayar BPK dan

ITP.

i.Pegawai yang dikehendaki menduduki Rumah Khas Jawatan atau Kediaman

Rasmi Penjawat Tertinggi Kerajaan atas keperluan jawatannya tetapi tidak

mematuhi arahan tersebut tidak layak dibayar BPK dan ITP.

j.Pegawai-pegawai yang mendiami Rumah Biasa Kerajaan tidak layak dibayar

ITP dan tidak dikenakan bayaran sewa.

k.Pegawai yang diberi pinjaman perumahan dan rumahnya telah siap hendaklah berpindah ke rumah tersebut. Sekiranya ingkar boleh dikenakan sewa dua kali ganda sewa yang patut dibayarnya.

Peraturan ini dikecualikan

a) Jika Pegawai mengikut syarat perkhidmatannya
berhak mendapat rumah percuma, atau

b) dikehendaki duduk di rumah khas Jabatan, atau

c) Jika rumah dibina itu di luar kawasan ibu pejabatnya.

4.1.6. Perintah Am Bab F – Perubatan

A.RAWATAN PERUBATAN UNTUK PEGAWAI-PEGAWAI

i. RAWATAN PERCUMA DIBERI KEPADA PEGAWAI DAN

KELUARGA

ii. BAGI MENDAPAT RAWATAN PERUBATAN ATAU PERGIGIAN

DAN MEMBEKALKAN ALAT-ALAT OTOPEDIK DAN ANGGOTA

PALSU.( IBU/BAPA PEGAWAI TIDAK TERMASUK DALAM

MENDAPAT BEKALAN ALAT OTOPEDIK.)

iii.ISTILAH KELUARGA PEGAWAI :-

a SUAMI/ISTERI;

b.ANAK DI BAWAH 18 TAHUN JIKA DITANGGUNG;

c.ANAK DI BAWAH 21 TAHUN JIKA MASIH BELAJAR;

d. IBU/BAPA PEGAWAI SEHINGGA TARIKH PERSARAAN

PEGAWAI; ATAU

e.IBU TIRI ATAU BAPA TIRI ATAU IBU/BAPA ANGKAT YANG

PERTALIAN KEKELUARGAAN ADALAH SAH DISISI

UNDANG-UNDANG.

– KEMUKAKAN SURAT PERAKUAN DARIPADA JABATAN TEMPAT

PEGAWAI BERTUGAS.

iv. RAWATAN HENDAKLAH DILAKUKAN DI HOSPITAL/KLINIK YANG BERHAMPIRAN STESYEN TEMPAT PEGAWAI BERTUGAS. JIKA PEGAWAI PERUBATAN MEMPERAKUKAN SUPAYA MENDAPAT RAWATAN LUAR DITEMPAT LAIN, BOLEH MEMBUAT TUNTUTAN SEOLAH-OLAH MENJALANKAN TUGAS RASMI.

v. RAWATAN DARIPADA DOKTOR PREVET – PEGAWAI HENDAKLAH MENANGGUNG SENDIRI KOS RAWATAN DAN PERUBATAN.

vi ISTERI KEPADA PEGAWAI YANG MEMILIH UNTUK BERSALIN DI TEMPAT LAIN SELAIN DARIPADA HOSPITAL DAN DIRAWAT OLEH PEGAWAI PERUBATAN, MAKA PEGAWAI PERUBATAN ITU BOLEH MENGENAKAN SATU BAYARAN MENGIKUT KADAR YANG DITETAPKAN OLEH KERAJAAN. JIKA MEMILIH BERSALIN DI RUMAH TIDAK DIKENAKAN BAYARAN.

vii PEGAWAI YANG BERCUTI SAKIT PERLU MENDAPAT SIJIL SAKIT

DARIPADA PEGAWAI PERUBATAN ATAU DOKTOR PREVET YANG

MERAWATNYA DAN MENGHANTAR KEPADA KETUA JABATAN

DENGAN SEBERAPA SEGERA.

viii. RAWATAN LUAR NEGERI

ü APABILA DISAHKAN OLEH LEMBAGA PERUBATAN,

RAWATAN TIADA

DALAM NEGERI.

ü DENGAN PERAKUAN KETUA PENGARAH KESIHATAN.

ü DITIMBANGKAN OLEH SEBUAH JAWATANKUASA :

KSN – PENGERUSI

KPPA – AHLI

KSU PERBENDAHARAAN – AHLI

KETUA PENGARAH KESIHATAN – AHLI

ü DENGAN PERBELANJAAN KERAJAAN DENGAN SEORANG

PENGIRING.

ü RAYUAN TERHADAP KEPUTUSAN JAWATANKUASA BOLEH

DIKEMUKAKAN KEPADA JEMAAH MENTERI UNTUK

KEPUTUSAN MUKTAMAD.

xi. KEMUDAHAN RAWATAN DAN PERUBATAN AKAN TERUS DIBERI

KEPADA PESARA KERAJAAN DAN KELUARGA DI BAWAH

TANGGUNGANNYA KECUALI IBU/BAPA TERHENTI SETAKAT

TARIKH BERSARA.

Ø BAGI YANG MEMILIH SKIM KWSP TERHENTI SETAKAT HARI

AKHIR BEKERJA.

B.BAYARAN DAN PERATURAN WAD

v BAYARAN WAD DIKENAKAN MENGIKUT GRED DAN KUMPULAN PEGAWAI (PP BIL.4/2002) SEPERTI BERIKUT :

KUMPULAN/GRED KELAYAKAN KELAS WAD BAYARAN WAD SEHARI
PENGURUSAN TERTINGGI KELAS 1 BILIK SEORANG RM 10
45 – 54 KELAS 1 BILIK SEORANG RM 10
31 – 44 KELAS 1 BILIK BERDUA RM 8
21 – 30 KELAS 1 BILIK BERTIGA RM 6
1 – 20 KELAS 2 RM 3

v BAGI PESARA ½ DARIPADA KELAYAKAN DIKIRA GAJI AKHIR SEBELUM BERSARA.

q KEMUDAHAN RAWATAN PERUBATAN INI DITERUSKAN KEPADA KELUARGA PEGAWAI SE LEPAS KEMATIANNYA DENGAN SYARAT PEGAWAI TELAH MASUK KE DALAM PERKHIDMATAN BERPENCEN.

q SELAGI BALU TIDAK KAHWIN.

q ANAK 21 TAHUN KE BAWAH.

q CACAT SEUMUR HIDUP.

(a) BAYARAN PERUBATAN / RAWATAN BAGI PEGAWAI

DAN KELUARGA TERMASUK IBU/BAPA ADALAH

PERCUMA TETAPI BAYARAN WAD ADALAH DIKENAKAN

MENGIKUT KADAR YANG DITETAPKAN KECUALI BAG :-

ü PENYAKIT TIBI, KUSTA, BARAH ADALAH PERCUMA.

ü PENYAKIT MEREBAK.

(b) JIKA PEGAWAI JATUH SAKIT ATAU KECEDERAAN

SEMASA MENJALANKAN TUGAS RASMI DI LUAR IBU

PEJABAT YANG TERPAKSA DIMASUKKAN KE DALAM

HOSPITAL – PERCUMA BAYARAN WAD.

(c) KELUARGA PEGAWAI, IBU/BAPA MENGIKUT KELAYAKAN

PEGAWAI.

( d ) BAYARAN WAD DIKIRA SEHARI IAITU :

i.MELEBIHI 12 JAM DIKIRA SEHARI PENUH.

ii.JIKA KURANG 12 JAM TERPULANG KEPADA

BUDIBICARA PEGAWAI PERUBATAN YANG MENJAGA

HOSPITAL TERSEBUT.

(e ) JIKA MEMOHON UNTUK DIMASUKKAN KE WAD YANG

LEBIH TINGGI DARI KELAYAKAN DIKEHENDAKI

MEMBAYAR BAYARAN WAD SEPERTI YANG DIKENAKAN

KEPADA ORANG RAMAI TETAPI AKAN TERUS

MENIKMATI RAWATAN PERCUMA SEPERTI X-RAY ATAU

PEMBEDAHAN.

Ø CENGKERAM

Ø SURAT JAMINAN KETUA JABATAN

( f ) JIKA MEMOHON UNTUK DIMASUKKAN DALAM WAD

YANG LEBIH RENDAH DARI KELAYAKAN DIKEHENDAKI

MEMBAYAR WAD BERDASARKAN GAJI YANG TERTINGGI

YANG BERKELAYAKAN UNTUK WAD KELAS TERSEBUT.

( g ) MURID-MURID SEKOLAH RAWATAN/PERUBATAN / WAD

PERCUMA – KELAS 2

– MENGEMUKAKAN SURAT PENGENALAN

DARIPADA GURU BESAR.

BAGI MURID ANAK PEGAWAI – BERKELAYAKAN SEPERTI

BAPANYA.

(h)RAWATAN PERGIGIAN PERCUMA.

( i )FAEDAH DI ATAS UNTUK MURID SEKOLAH RENDAH

HINGGA TINGKATAN LIMA SAJA.

( j )SETIAP KALI SESEORANG PEGAWAI HENDAK

MENDAPATKAN RAWATAN HENDAKLAH MENGEMUKAKAN

SURAT DARIPADA JABATAN.

( k ) KETUA JABATAN BERTANGGUNG JAWAB UNTUK

MEMOTONG GAJI PEGAWAI BAGI MELUNAS BIL-BIL

HOSPITAL SEPERTI DIPINTA OLEH PEGAWAI PERUBATAN

HOSPITAL SETELAH PEGAWAI KELUAR DARI HOSPITAL.

v RAYUAN BAYARAN WAD SECARA ANSURAN SEBAB

KESUSAHAN WANG UNTUK BAYAR SEKALIGUS BOLEH

DIPERTIMBANGKAN.

C. LEMBAGA PERUBATAN

i. KETUA JABATAN BOLEH MEMINTA UNTUK MENUBUHKAN

LEMBAGA PERUBATAN TERHADAP PEGAWAI DI BAWAH

PENYELIAANNYA. LEMBAGA PERUBATAN HENDAKLAH

MENGANDUNGI AHLI TIDAK KURANG DARI DUA ORANG YANG

DILANTIK OLEH KETUA JABATAN KESIHATAN NEGERI ATAU

KETUA YAYASAN PERUBATAN PERSEKUTUAN YANG

DIFIKIRKAN SESUAI UNTUK MENJADI AHLI LEMBAGA

TERSEBUT.

§ PAKAR DALAM SESUATU PENYAKIT/KECEDERAAN YANG

AKAN DIHADAPKAN.

§ KEADAAN ISTIMEWA DOKTOR PREVET JUGA BOLEH

DILANTIK SEBAGAI AHLI LEMBAGA PERUBATAN.

ii.LEMBAGA PERUBATAN BOLEH DIPANGGIL APABILA KESIHATAN

PEGAWAI DIDAPATI :-

a. MASIH TIDAK SIHAT SETELAH MENGHABISKAN SEMUA CUTI-

CUTI SAKIT BIASANYA;

APABILA SEORANG PEGAWAI PERUBATAN BERPENDAPAT

BAHAWA TIADA HARAPAN PEGAWAI UNTUK SEMBUH;

APABILA DALAM TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT PEGAWAI

MENGAMBIL CUTI SAKIT SEBANYAK 45 HARI ATAU LEBIH;

b.KESIUMAN OTAK ATAU KESIHATAN BADAN PEGAWAI

DIRAGUKAN;

c.TERCEDERA SEMASA BERTUGAS;

d.DISAHKAN MENGIDAP PENYAKIT TIBI, KUSTA ATAU BARAH;

e.PEGAWAI ATAU KELUARGA PERLU DIPERIKSA UNTUK

MENDAPAT RAWATAN DI LUAR NEGERI.

4.1.7. Perintah Am Bab G – Waktu Berkerja dan Lebih Masa

A. WAKTU BEKERJA PEJABAT

hari rehat Sabtu dan Ahad setiap bulan

Isnin – Jumaat – 8.00 pagi – 5.00 petang

hari rehat Jumaat dan Sabtu setiap bulan

Ahad – Khamis 8.00 pagi – 5.00petang

Waktu rehat makan tengahari

1.00 tgh – 2.00 petang

12.15 tgh – 2.45 petang (Jumaat)

Sistem Waktu Bekerja Berperingkat (WP) di

Wilayah Persekutuan K. Lumpur

WP1 Isnin -Jumaat – 7.30 pagi – 4.3 0 petang

WP2 Isnin -Jumaat – 8.00 pagi – 5.00 petang

WP3 Isnin -Jumaat – 8.30 pagi – 5.30 petang

Waktu rehat makan tengahari

WP1 1.00 tgh – 2.00 petang

WP2 1.00 tgh – 2.00 petang

WP3 1.00 tgh – 2.00 petang

Jumaat 12.15 tgh – 2.45 petang

i. Pegawai lelaki beragama Islam boleh dibenarkan

meninggal tempat bekerja untuk menunaikan Fardhu

Jumaat mulai jam 12.15 tgh hingga 2.45 petang

B. WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT

i. Dikehendaki bekerja mengikut giliran

– 8 jam satu masa bekerja atau giliran bekerja

– Jenis bekerja tidak bersambung terus menerus satu hari bekerja lebih 8

jam tetapi tidak melebihi 12 jam

ii. Dalam seminggu dikehendaki bekerja

– 4 masa bekerja 8 jam

– 1 masa bekerja 6 jam

iii.Jabatan yang dikehendaki memberi perkhidmatan selama 5 hari

dalam seminggu

iv. Waktu rehat makan bagi bekerja biasa

– 1 jam

– boleh tambah 15 minit dan waktu bekerja

perlu ditambah 15 minit lagi

v. Pegawai yang beragama Islam tidak dapat diberi

hari rehat mingguan pada hari Jumaat, masa yang

berpatutan hendaklah diberi bagi menunaikan Fardhu Jumaat.

C. KERJA LEBIH MASA

i. Bayaran lebih masa boleh dibuat apabila seorang pegawai

yang dikehendaki menjalankan tugas-tugas diluar waktu

bekerja biasa yang meliputi semua jenis tugas seperti

perkhidmatan kaunter, pemerosesan, penyeliaan dengan

tertakluk kepada syarat-syarat:

ii. Takrif kerja lebih masa bagi membuat tuntutan

kerja siang – kerja tambahan

6 pagi hingga 10 malam

kerja malam – kerja tambahan

10 malam hingga 6 pagi

iii. Kerja-kerja kecemasan

a.Kerja mustahak yang tidak boleh ditangguh

kepada hari berikutnya oleh sebab penangguhan

boleh memudaratkan perkhidmatan

b.Kerja-kerja yang dikehendaki dibuat oleh anggota

melebihi bidang tugas biasanya

c.Kerja-kerja yang perlu diuruskan dalam jangka

masa yang terhad

iv. Bayaran lebih masa atas panggilan (On Call)

– Tidak melebihi 1 jam tiap-tiap satu giliran

– Tidak melebihi 10 jam sebulan

– Giliran satu hari satu giliran sahaja

– Dikira 12 malam hingga 12 malam berikutnya

b) Semasa dalam panggilan dipanggil bertugas

– boleh menerima elaun lebih masa seperti biasa

yang melebihi 1 jam

– tidak layak lagi atas panggilan

– jika dipanggil bertugas kurang satu jam layak

kedua-dua sekali

v. Pegawai yang tidak layak mendapat bayaran kerja

lebih masa

i.Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional

ii.Polis, Penjara, Bomba dan Tentera

Pegawai yang layak mendapat bayaran lebih masa

Semua pegawai dalam Kumpulan Sokongan selain

daripada (ii)

D.BAYARAN LEBIH MASA BAGI ANGGOTA YANG

DILULUSKAN ELAUN PENANGGUNGAN KERJA

i. Syarat

Anggota yang sedang menerima Elaun Penanggungan

Kerja adalah layak diberi Bayaran Lebih Masa

jika memenuhi syarat berikut –

para B24 Lampiran D6, Pekeliling Perkhidmatan

Bilangan 9 Tahun 1991

ii. anggota yang diarah pada sesuatu hari berkenaanbertugas melebihi dua (2) jam di luar waktu bekerjabiasa pejabat atau waktu bekerja biasa bukan pejabatcontoh:7.30am 4.00pm 6.00pm 10.00pmPerkiraan Bayaran Lebih Masa hendaklahberasaskan gaji jawatan hakiki anggota.

iv. Ketua Jabatan berhak mengarahkan bekerja pada bila-bila

masa diperlukan atas kepentingan awam atau perkhidmatan

tidak kira waktu termasuk hari minggu atau hari Kelepasan Am

v. Ketua Jabatan boleh menentukan secara bergilir-gilir bagi

pekerja yang bertugas atas panggilan di rumah atas dasar

kepentingan perkhidmatan.

vi. Jika pegawai tinggal jauh dari tempat bertugas; dikira di

tempat melaporkan diri dan menamatkan kerja ditempat

yang sama

vii.Masa dalam perjalanan hendaklah dianggap menjalankan

tugas rasmi sebagai bekerja hari biasa dan tidak layak elaun

lebih masa walaupun memakan masa lebih dari 8 jam dan

boleh menuntut elaun-elaun yang berkelayakan mengikut

Perintah Am Bab B

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

V4.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

4.2.2 Pekeliling Kemajuan Perkhidamatan Awam ( PKPA )

A. PKPA Bil .1 / 91 – Panduan Meningkatkan Kualiti Layanan Melalui Urusan

Telefon

a.Konsep Perkhidmatan Telefon Berkualiti

i. Persediaan

* Pastikan

– Panduan Telefon

– Senarai nombor pegawai , agensi kerajaan dan lain -lain

– Borang pesanan berada disisi operator telefon

* Pastikan papan suis sentiasa diawasi

ii. Sambutan Pangggilan

* Sebelum 2 dering @ 3 dering

* Menjawab panggilan dengan segera

* Menjawab panggilan dengan sebutan sesuai

iii. Pengendalian Panggilan

* Beri maklumat dengan tepat

* Sambungkan panggilan dengan tepat dan berkesan

* Ambil pesanan dengan tepat

* Jangan membiarkan pemanggil menunggu tanpa alasan

* Menggunakan kata – kata bersopan semasa melayan pelanggan.

iv. Menamatkan Panggilan

* Tamatkan panggilan dengan sebutan bersopan

* Jangan tamatkan panggilan dengan tergesa- gesa

b. Layanan Yang Berkualiti

i. Layanan yand mesra ,bersopan dan bertanggungjawab

ii. Bercakap dengan mengamalkan ciri suara yang baik

iii. Senyum semasa bercakap

iv. Elakkan daripada kedengaran bosan dan keletihan semasa melayan panggilan

v. Jangan biarkan emosi mempengaruhi tugas

vi. Jangan membiarkan pemanggil menunggu tanpa alasan

vii. Bersedia membantu tanpa diminta.

c. Perkhidmatan telefon berkualiti mempunyai ciri – ciri

i.Layanan urusan telefon yang berkualiti

ii. Sistem telefon yang memudahkan perhubungan

iii. Operata telefon , pembantu khas dan pegawai yang berpengetahuan mengenai

organisasinya.

B. PKPA Bil .4 / 91 – Panduan Mengenai Strategi Peningkatan Kualiti dalam

Perkhidmatan Awam

A. Strategi Peningkatan Kualiti

i. Sistem Cadangan Q

ii. Sistem Proses Q

iii. Sistem Pemeriksaan Q

iv. Slogan Q

v. Hari Q

vi. Sistem Maklum Balas Q

vii. Sistem Maklumat Q

a. Sistem Cadangan Q

i. Mengumpul dan mengendalikan cadangan daripada cara yang sistematik

supaya idea yang bernas dapat di kenalpasti untuk tindakan.

ii. Menggalakkan seluruh kakitangan agensi turut serta dalam proses peningkatan

kualiti melalui sumbangan berbentuk cadangan , idea dan buah fikiran.

iii. Memupuk daya kreativiti dan inovasi dikalangan kakitangan dalam aspek

peningkatan kualiti .

b. Sistem Proses Q

i. Menggunakan Simbol – simbol

ii. Menulis langkah yang perlu dijalankan dengan ringkas dan jelas

iii. Menggunakan saiz huruf yang besar bagi memudahkan pembacaan

iv. Menggunakan warna yang sesuai pada simbol

v. Mempamerkan carta proses Q dipintu masuk kaunter

vi. Mempamerkan carta proses Q melalui skrin komputer

c. Sistem Pemeriksaan Q

i. Pemeriksaan kualiti keatas input yang diterima oleh sesebuah agensi.

ii. Pemeriksaan kualiti keatas proses penghasilan sesuatu output.

iii. Pemeriksaan kualiti keatas output yang telah dihasilkan .

d. Slogan Q

i. Satu strategi bagi mewujudkan kesedaran yang menyeluruh dikalangan

kakitangan agensi kerajaan tentang kualiti.

ii. Memberi fokus tentang misi dan visi yang ingin dicapai oleh sesebuah agensi

dalam pengurusan kualitinya.

iii.Menjadi sumber rujukan dikalangan kakitangan dalam menilai peranan mereka

supaya sentiasa sejajar dengan matlamat agensi.

e. Hari Q

i. Hari kualiti bertujuan untuk memperkukuhkan nilai -nilai budaya kualiti dalam

sesebuah organisasi dan juga memberi pengiktirafan serta memperbaharui

komitmen dan dedikasi pekerja serta pengurusan kepada usaha yang dijalankan

oleh agensi mereka kearah peningkatan kualiti .

f. Sistem Maklum Balas Q

i.Pemilihan kaedah tertentu

ii. Pengumpulan pendapat pelanggan

iii. Penganalisaan dan penilaian data / maklumat

iv. Perancangan tindakan pembetulan / inovasi @ pembaharuan

v. Pelaksanaan tindakan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan.

g. Sistem Maklumat Q

i. Sistem maklumat kualiti bertujuan untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai tentang

perkhidmatan yang disediakan oleh agensi ,maklumat ini boleh disampaikan dalam bentuk risalah

yang mudah dibaca dan difahami secara ringkas dan jelas.

C. PKPA Bil .7 / 91 – Panduan Mengenai Kumpulan Meningkat Mutu Kerja

a. Matlamat KMK

i.Kebolehan menyelesaikan masalah dikalangan pekerja

ii. Semangat berkerja secara berkumpulan

iii. Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif

iv. Penglibatan dan minat terhadap kerja

v. Dorongan kerja yang tinggi

vi. Kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri

b. Prinsip KMK

i. Pekerja diiktiraf sebagai sumber yang paling bernilai

ii. Memajukan pekerja sebagai ahli jabatan

iii. Penyertaan dan sokongan dari semua peringkat

iv. Berkerja secara berkumpulan

v. Kreativiti sentiasa digalakkan

vi. Projek adalah berkaitan

c. Faedak KMK

i. Mengeratkan perhubungan diantara pekerja dan pengurusan

ii. memupuk kerjasama dikalangan pekerja

iii. Memberi kepuasan berkerja

iv. Menambah dorongan untuk berkerja

v. Memberi keyakinan mengenai kebolehan diri sendiri

vi.Mengasah bakat kepimpinan dikalangan perkeja

vii. Menggalakan daya kreativiti di kalangan perkerja

vii. Memperbaiki sistem dan cara kerja

d. Teknik KMK

i. Percambahan fikiran-Kaedah yang digunakan bagi menggalakan tiap-tiap individu

dalam kumpulan mengeluarkan pendapat masing dalam

perbincangan secara bebas dengan menyenaraikan masalah

yang dihadapi oleh sesebuah organisasi sebuah sesuatu

masalah timbul sekiranya sesuatu cadangan dilaksanakan

ii. Analisis sebab -akibat – menganalisis masalah dengan mengenal pasti sebab

yang menjadi punca sesuatu masalah melalui proses

percambahan fikiran.

iii. Lembaran semakan – Untuk merekod data supaya lebih tersusun dan sistematik

mengikut kekerapan berlakunya masalah atau sebab-sebab

iv. Analisis Pareto – mengambarkan sebab – sebab yang mengakibatkan sesuatu

masalah

v. Carta Turus

vi. Carta Bulatan

vii. Historgram

viii. Analisis Proses – masalah yang terdapat dalam sesuatu bahagian kadangkala

berpunca dari bahagian lain atau proses yang terdahulu.

e.Struktur KMK

i. Jawatankuasa Pemandu KMK

ii.Fasilitator KMK

iii.Ketua Kumpulan KMK

iv.Ahli-ahli KMK

a Peranan Jawatankuasa Pemandu KMK

i.Merangka dasar pelaksanaan Kumpulan meningkatkan mutu kerja ( KMK )

b. Peranan Fasilitator

i. Berhubung dengan semua peringkat pengurusan dan mendapat sokongan

ii.Memberi latihan kepada ketua -ketua kumpulan dan membantu melatih ahli

kumpulan

iii.Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong

iv. Sebagai pakar rujuk kepada kumpulan

v. Sebagai orang tengah dalam menyelesaian masalah

vi.Mengesan kemajuan kumpulan

vii.Menilai hasil program serta kos dan melaporkan kepada pengurusan

c.Peranan Ketua Kumpulan

i.Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah dengan bantuan

fasilitator

ii.Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti kumpulan dan memupuk

semangat kerjasama dan harmoni

iii.Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi

persembahan pengurusan

iv.Mengelolakan mesyuarat dengan teratur dan berkesan

v. Menunujukkan minat dan sokongan kepada kumpulan

vi.Menggalakkan pekerja lain menjadi ahli

vii.Membantu ahli menyelesaikan masalah

viii.Menguatkuasa disiplin bekerja secara berkumpulan

d.Peranan Ahli -ahli KMK

i.Menghadiri mesyuarat secara tetap

ii.Menumpukan usaha menyelesaikan masalah berkaitan dengan kerja

iii.Menyertai persembahan pengurusan

iv.Mengenalpasti masalah-masalah,menyumbangkan idea,menjalankan

penyelidikan dan penyiasatan dan membantu kumpulan kearah penyelesaian

masalah

f.Faktor yang menyokong kejayaan pelaksanaan KMK

i.Komitmen pihak pengurusan atasan

ii.Sistem latihan yang berkesan

iii.Sokongan dari semua peringakat

iv. Pewujudan sistem pengiktirafan kepada ahli

v. Kemudahan peralatan

vi.Melaksanakan aktiviti promasi

vii.Kebolehan Jawatankuasa pemandu bagi merancang,melaksana ,menyelaras

dan mengambil tindakan terhadap perakuan

D. PKPA Bil .7 / 91 – Panduan Mengenai Peningkatan Kualiti Perkhidmatan

Kaunter

A. Konsep Perkhidmatan Kaunter 3 komponen

i. Bahagian Hadapan Kaunter – Pelanggan

ii. Bahagian Kaunter – Khidmat Kaunter

iii. Bahagian Belakang Kaunter – Khidmat Sokongan

B. Peringkat Perkhidmatan Kaunter

i. Persediaan

* Peralatan dan kelengkapan kerja berfungsi dengan baik

* Persekitaran kaunter bersih dan selesa

* Borang / dokumen mencukupi

* Papan tanda dan tunjuk arah dikemaskini

ii. Sambutan

* Terima pelanggan dengan mesra

* Tanyakan jenis urusan dengan lembut

iii. Prosesan

* Beri perkhidmatan dengan cekap , tepat dan bersopan

* Layan pelanggan mengikut giliran tanpa dibeza- bezakan

* Jika kelewatan tidak dapat dielakkan , beri sebab yang munasabah

* Salurkan kes- kes yang tidak dapat diselesaikan kepada penyelia

iv. Akhir Perkhidmatan

* Lafazkan ucapan yang dapat membuat pelanggan merasa diri mereka dihargai

* Tunjukkan arah kepada pelanggan untuk beredar.

C. Ciri Perkhidmatan Kaunter Pertanyaan

i. Mudah dikunjungi oleh pelanggan

ii. Dikendalikan oleh kakitangan yang berpengalaman

iii.Dilengkapi dengan borang -borang , panduan dan risalah mengenai

perkhidmatan yang ditawarkan .

D. Ciri Tempat Menunggu

i. Ruang menunggu yang mencukupi

ii. Dibekalkan dengan bahan – bahan bacaan ringan

iii. Dilengkapi dengan tempat duduk yang selesa

iv. Memainkan Muzik

v. Persekitaran yang bersih dan menarik serta dilengkapi dengan kapis angin/

hawadingin

vi.Dilengkapi dengan telefon awam

E. Ciri Papan Tanda Dan Tunjuk Arah

i. Mudah dilihat

ii.Tepat dan Jelas

iii.Menunjukan jenis ,tempat dan senarai keperluan sesuatu tempat

E. PKPA Bil .1 / 92 – Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM )

A .Konsep TQM

TQM ialah Satu proses pengurusan kualiti yang berorientasikan pelanggan ia

berjalan secara berterusan dan melibatkan semua aspek dalam organisasi.proses

ini bertujuan membawa perubahan yang menyeluruh kearah melahirkan budaya

organisasi yang cemerlang .

B. Ciri -ciri TQM

a. Matlamat

i. Kepuasan hati pelanggan

ii. Output tanpa cacat

iii. Output yang sentiasa tepat

b. Fokus

i. Sistem dan proses

ii. Budaya organisasi

iii. Pelanggan

iv. Pembekal

c. Strategi

i. Penambahbaikan yang berterus

ii. Melibatkan seluruh organisasi

iii. Tindak – tindak yang strategik

iv. Berorientasikan matlamat jangka panjang

v. Pengawalan kos kualiti

vi. Tindakan pencegahan

vii. Menekan kepastian kualiti

viii. Penyelesaian masalah secara sistematik

d. Pelaksana

i.Pengurusan atasan

ii. Seluruh kakitangan

iii. Pasukan kerja

C. Prinsip yang menyokong TQM

a. Sokongan pengurusan atasan

b. Perancangan Strategik kualiti

c. Mengutamakan pelanggan

d. Latihan dan pengiktirafan

e. Semangat berpasukan

f. Pengukuran prestasi

g. Kepastian kualiti

F. PKPA Bil .8 / 91 – Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja Dan Fail Meja

A. Manual Prosedur Kerja – MPK

MPK ialah satu dokumen yang diperlu disediakan bagi mengetahui maklumat

Jabatan .

B. Ciri – ciri Manual Prosedur Kerja – MPK

a. Latar belakang Jabatan / Pejabat

b. Objektif Jabatan / Pejabat

c. Carta Jabatan / Pejabat

d. Fungsi utama Jabatan / Pejabat

e. Aktiviti bagi fungsi utama

f. Proses kerja aktiviti utama

g. Carta aliran kerja aktiviti utama

h. Senarai Borang – borang yang digunakan

C . Fail Meja – FM

FM ialah satu dokumen bertulis mengandungi prinsip serta tatacara

menjalankan satu kerja secara terperinci.

D. Ciri – ciri Fail Meja – FM

a. Objektif Jabatan / Pejabat

b. Carta Organisasi Jabatan / Pejabat

c. Carta Organisasi Kedudukan Pegawai

d. Senarai Tugas / Kuasa dan Hubungan

e. Peraturan Pentadbiran

f. Proses Kerja

g. Carta Aliran Kerja

h. Senarai Semak

i. Senarai Undang – undang / Peraturan

j. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai

k. Senarai borang yang digunakan

l. Norma kerja

m. Senarai tugas harian

E. Perbezaan MPK dan FM

MPK FM

1. Dokumen rujukan peringkat jabatan 1. Dokumen rujukan peringkat individu

2.Beasaskan fungsi dan bidang tugas 2. Berasaskan tugas dan tanggungjawab

jabatan individu

3. Satu MPK untuk satu Jabatan 3. Satu FM bagi satu jawatan

4. Mengandungi maklumat menyeluruh 4. Mengandungi maklumat / panduan

mengenai semua aktiviti dalam jabatan untuk mengendalikan tugas yang

ditetapkan bagi satu -satu jawatan

F.Faedah MPK

a.Kenyataan harapan Jabatan / Pejabat

b.Tuju arah yang jelas

c. Penentuan fungsi yang jelas

d. Pembahagian aktiviti ,tugas antara bahagian / unit yang jelas

e.Rangkaian prosedur dan pegawai / staf bertanggungjawab yang jelas bagi setiap

aktiviti

G.Faedah FM

a. Tuju arah yang jelas

b.Tugas dan tanggungjawab yang jelas

c. Kedudukan yang jelas dalam Jabatan / Pejabat

d.Dasar / peraturan yang jelas

e.Prosedur / aliran kerja yang jelas

H.Kebaikan Penyediaan MPK dan FM

a.Merekodkan semua prosedur dan peraturan kerja untuk dijadikan rujukan rasmi

b.Mewujudkan keseragaman dalam cara menjalankan kerja

c.Menetukan peraturan Jabatan / Pejabat dipatuhi

d.Mengurangkan kesilapan operasi semasa menjalankan tugas

e.Memendekkan masa latihan bagi pekerja baru

f. Menyenangkan pertukaran pekerja dari satu jabatan ke jabatan lain

g. Menyenangkan kajian keatas sistem kerja dan membolehkan pembaikan sistem

h. Mengurangkan arahan lisan mengenai cara menjalankan kerja

i. Menjelaskan kuasa dan hubungan kerja dengan pegawai lain

I.Fungsi Utama dalam Manual Prosedur Kerja

a.Tugas utama yang perlu dilaksanakan bagi membolehkan jabatan mencapai

objektif penubuhannya

b.Rangkaian aktiviti yang perlu dilaksana secara berturutan bagi melaksanakan

sesuatu program

G. PKPA Bil 3 / 93 – Panduan Mengenai Piagam Pelanggan

A. Definisi Piagam Pelanggan

Satu komitmen bertulis jabatan terhadap penyampaian perkhidmatan kepada

Pelanggan, ia merupakan jaminan jabatan untuk menyampaikan perkhidmatan

mengikut standard kualiti yang ditetapakan bagi memenuhi kemahuan dan citarasa

pelanggan.

B. Konsep Piagam Pelanggan

a. Definisi

i. Komitmen bertulis

ii. Dipamerkan

iii. Jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut standard

iv. Memberitahu hak- hak pelanggan

b. Fokus

i. Pelanggan

ii. Standard

iii. Sikap

c. Ciri- Ciri

i. Jelas

ii. Senang disebar

iii. Kebolehpercayaan

iv. Praktikal

v. Khusus

vi. Boleh ditambahbaikan

C. Pelaksanaan Piagam Pelanggan

i. Peggubalan piagam pelanggan

ii. Promasi piagam kepada pelanggan

iii. Pemulihan perkhidmatan

iv. Pengesanan

mekanisma yang boleh digunakan untuk mendapatkan maklubalas

 • Borang Maklubalas Pelanggan
 • Peti Cadangan
 • Pengesanan Berita ( News Monitoring )
 • Kajian Pakar Perunding
 • Penyediaan Perkhidmatan hot line
 • Client Survey

v. Penilaian dan penambahbaikan

mekanisma yang boleh digunakan untuk menilai maklubalas

 • Jawatankuasa Pemandu Kualiti dan Produktiviti Jabatan
 • Pasukan – pasukan Petugas
 • Kumpulan -kumpulan Meningkat Mutu ( KMK )

D.Manfaat Piagam Pelanggan

a.Orang Ramai

 • Membolehkan orang ramai mengetahui secara spesifik mutu perkhidmatan yang boleh diharapkan daripada jabatan / agensi
 • Memudahkan orang ramai menilai tahap penyampaian perkhidmatan
 • Mengurangkan keraguan terhadap penyampaian perkhidmatan
 • Memudahkan perbandingan diantara jabatan / agensi yang memberi perkhidmatan yang serupa
 • Membolehkan orang ramai mengetahui standard kualiti perkhidamatan sesebuah jabatan / agensi

b. Jabatan / Agensi Kerajaan

 • Mengadakan petunjuk prestasi yang spesitik bagi memudahkan jabatan / agensi membuat penilaian
 • Memperingkatkan disiplin, tanggungjawab dan akauntabiliti dalam perkhidmatan awam

H. PKPA Bil 3 / 91 – Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

A. Definisi Inovasi

Agensi kerajaan merperkenalkan inovasi dalam semua aspek kerja untuk

Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dalam pengenalan teknologi yang

Baru dan perubahan yang boleh menjimatkan tenaga ,masa dan kos dengan

Meningkatkan penghasilan kerja .Pelaksanaan idea baru dapat meningkatkan

Kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan serta memberi

Faedah kepada pelanggan.

B. Objektif Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

i.Memberi pengiktirafan kepada hasil inovasi yang diperkenalkan oleh agensi

kerajaan

ii.Memupuk dan menyemarakkan budaya kreatif dan inovatif dan cara bekerja yang

diamalkan

iii.Memperkenalkan dan menyebarkan hasil-hasil inovasi yang boleh dicontohi untuk

faedah agensi

iv. Menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada

pelanggan

C Kriteria Penilaian Anugerah Inovasi Perkhidmatan Awam

a. Kreativiti

Inovasi yang diperkenalkan hendaklah kreatif sama ada yang baru atau telah

Diadaptasi

b. Signifikan

Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat memberi faedah yang jelas kepada

peningkatan kualiti dan produktiviti organisasi

c. Efisien

Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat menyumbang kepada cara bekerja yang

lebih cekap, cepat ,tepat dan mudah

d. Replicability

Terdapat bukti invosi boleh diguna pakai oleh agensi -agensi dan pihak -pihak lain

secara terus atau dengan diubahsuai mengikuti keperluan

e.Keberkesanan kos

Terdapat bukti yang nyata inovasi dapat meningkatkan produktiviti hasil kerja

organisasi kos yang sama atau lebih rendah

f. Potensi Pelaksanaan

Terdapat bukti inovasi telah berjaya dilaksanakan sama ada secara penuh atau

percubaan dan mencapai matlamat ianya diperkenalkan

g. Komitmen Pengurusan Atasan

Terdapat bukti yang jelas mengenai penglibatan kepimpinan dan sokongan pihak

pengurusan atasan dalam menghasilkan inovasi

I. PKPA Bil 4 / 92 – Pengendalian Pengaduan Awam

A. Definisi Biro Pengaduan Awam

Pengaduan – pengaduan orang ramai mengenai ketidakpuasan mereka terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan yang dirasai tidak adil, tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada termasuk salahlaku , penyelewengan ,salahguna kuasa dan salah tadbir

B.Fungsi Sistem Pengendalian Pengaduan Awam

 • Menerima pengaduan -pengaduan orang awam mengenai ketidakpuasan mereka

terhadap sebarang tindakan pentadbiran kerajaan yang dirasai tidak adil, tidak

mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada termasuk salahlaku ,

penyelewengan ,salahguna kuasa dan salah tadbir .

 • Menyiasat pengaduan -pengaduan orang awam yang dianggap mempunyai asas
 • Melapor dan memperakukan hasil siasatan mengenai pengaduan -pengaduan

itu kepada Jawatankuasa Tetap Pengaduan Awam dan pihak berkuasa tertentu

 • Menyampaikan keputusan -keputusan Jawatankuasa Tetap Pengaduan awam

kepada Kementerian ,Jabatan ,Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan

untuk tujuan tindakan pembetulan.

 • Mengesan dan mengawasi tentang tindakan pembetulan yang diambil oleh

Kementerian . Jabatan , Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan memberi

maklumanbalas kepada Jawatankuasa Tetap Pengaduan Awam

C. Jawatankuasa Tetap Pengaduan Awam

Jawatankuasa Tetap Pengaduan Awam adalah dianggotai oleh :

a.Ketua Setiausaha Negara – Pengerusi

b.Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam

c.Ketua Pengarah Badan Pencegah Rasuah

d.Timbalan Ketua setiausaha Kanan Jabatan Perdana Menteri

e. Ketua Pengarah Mampu

D.Kuasa Yang diberikan Kepada Biro Pengaduan Awam untuk menjalankan

Penyiasatan terperinci keatas pengaduan / kes yang melibatkan jabatan kerjaan

adalah meliputi perkara berikut:

a.Meminta dan mendapatkan

b.Menyemak penjelasan daripada pegawai yang berkaitan

c.Menyemak fail ,rekod dan lain- lain dokumen yang berkaitan

E.Kuasa -kuasa siastan yang diturunkan oleh Jawatankuasa Tetap Pengaduan Awam

Kepada Biro Pengaduan Awam untuk menjalankan Penyiasatan terperinci keatas

pengaduan / kes yang melibatkan jabatan kerjaan adalah meliputi perkara berikut:

a.Meminta dan mendapatkan

b.Menyemak penjelasan daripada pegawai yang berkaitan

c.Menyemak fail ,rekod dan lain- lain dokumen yang berkaitan

ISLAM HADHARI

A. Definis

Islam Hadhari ialah Suatu pendekatan pembangunan manusia ,masyarakat dan negara

Malaysia bersifat menyeluruh berdasarkan kepada perspektif tamadun islam.

B.Visi

Visi adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah Negara Islam contoh iaitu sebuah Negara maju mengikut acuan sendiri .

Konsepnya ialah Negara yang menpunyai masyarakat membagun dan memiliki ilmu, berkemahiran dan berketrampilan serta tergambar sebagai golongan yang berakhlak , berbudi dan berbudaya yang berpaksikan kepada kepercayaan agama.

C.Misi

Misi adalah melaksanakan agenda pembangunan Negara dan ummah berlandaskan pendekatan islam yang universal ,maju bertamadun ,bertoleransi dan berimbang.

D.Objektif

Objektif Islam Hadhari adalah bagi melahirkan individu dan masyarakat islam yang

mempunyai kekuatan spiritual ( rohani ), akhlak ,intelektual , material ,mampu berdikari,berdaya saing ,melihat kehadapan ,inovatif serta cekap menangani cabaran- cabaran semasa secara bijaksana ,rasional ,praktikal dan damai.

E.Prinsip- prinsip Asas Islam Hadhari

 1. Keimanan dan Ketaqwaan kepada Allah
 2. Kerajaan Adil dan Beramanah
 3. Rakyat berjiwa Merdeka
 4. Penguasaan Ilmu Pengetahuan
 5. Pembangunan Ekonomi Seimbang dan Komprehensif
 6. Kehidupan Berkualiti
 7. Pembelaan Hak Kumpulan Minoriti dan Wanita
 8. Keutuhan Budaya dan Moral
 9. Pemuliharaan Alam Semulajadi
 10. Kekuatan Pertahanan

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4.2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

A . PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT

Arahan Perkhidmatan

Bhg 6 – Urusan Surut Kerajaan

1. JENIS – JENIS SURAT

v Jelas

v Terang Maksud

2. SURAT IALAH DOKUMEN RASMI JABATAN / ORANG

v Muka pertama guna kepala surat

v Menyenangkan penerima membalas/ nyatakan rujukan surat

3. SATU PERKARA UNTUK SATU SURAT

v Jika banyak perkara timbul kesulitan

– Tertinggal tindakan

– Keutamaan perhatian

– Surat hilang di dalam salah satu fail

v Diakhiri dengan ” Saya yang menurut perintah”

cth : Saya yang menurut perintah,

FAUZIAH BINTI ISMAIL

b.p Ketua Pengarah Jupem

v Pegawai yang menandatangani surat jika beliau bukan Ketua Organisasi mesti tandatangan bagi pihak Ketua Pengarah Bahagian bagi surat-surat keluar JUPEM

v Tandatangan b.p Pengarah Jabatan untuk surat-surat dalam JUPEM

4. RUJUKAN DAN TAJUK SURAT

v Nombor rujukan fail

v Tajuk surat – guna nama bukan perbuatan

cth : Permohonan bukan memohon

v Surat dari luar, tajuk sama semasa membalas

v Sebut rujukan surat semasa membalas

5. ALAMAT KEPADA JABATAN

v Dituju kepada Ketua Organisasi

v Untuk perhatian Pegawai tertentu

6. PERENGGAN, NOMBOR MUKA SURAT DAN LAMPIRAN

v Semua perenggan bernombor kecuali perenggan pertama

v Lebih daripada satu muka surat, diberi nombor berturut

v Nombor Lampiran sama seperti dalam surat

Cth : Lampiran I, II, III, …..

v Sebaik-baik isi surat jangan terlalu panjang, tidak melebihi empat muka surat

7. ISI SURAT

v Perenggan Satu – Pembukaan Rencana

v Perenggan Dua – Latar Belakang/ tujuan

surat ditulis

v Perenggan Tiga – Pemohonan/ harapan

v Perenggan Empat – Penutup/ Penghargaan

8. MEMULA DAN MENGAKHIRI SURAT

v Dimulakan dengan “Tuan” atau “Puan”, YB, Y.Bhg etc.

v Pembukaan Rencana – sesuai dengan kandungan

cth : Saya diarah menjawab ………..

Saya dengan hormatnya merujuk Saya dengan hormatnya menarik perhatian tuan…

Berhubung dengan perkara di atas, saya …

Salah : Adalah saya diarah

Adalah perkara di atas dirujuk

(Adalah “kata pemeri” tidak

boleh digunakan pada awal ayat)

v SLOGAN

– Penggunaan slogan ikut arahan pengurusan :

” BERKHIDMAT UNTUK NEGARA “

” BERSEDIA MENYUMBANG BANDAR RAYA

CEMERLANG”

v Ucapan Terima Kasih.

cth : Sekian, terima kasih.

9. MENULIS MINIT

v Tidak digalakan untuk memulakan kerja

v Di DBKL guna Minit Bebas

10 . Surat Keluar

*Direkodkan dalam kertas minit

*Direkodkan dalam buku kiriman tangan bagi surat dihantar secara tangan

*Direkodkan dalam buku surat berdaftar bagi surat dikirim secara berdaftar

11. PERKARA – PERKARA LAIN :-

v Surat perlu perhatian segera

v Diberi kepada pegawai pada hari diterima

v Fail tidak dapat dikesan, guna sampul kecil untuk ambil tindakan

v Sampul Kecil dan kandungan perlu dimasukkan di dalam fail induk

12. KESALAHAN BAHASA

v Ejaan

v Istilah bahasa asing

CONTOH – CONTOH KESALAHAN BAHASA

i) Agung vs Agong

Keselarasan vocal “a” dan “u”

Kekecualian Yang di-pertuan Agong

ii) Kata pinjaman daripada Indonesia

Ø Perabot bukan perabut

Ø Laporan bukan lapuran

Ø Pamer bukan pamir

iii) Kata pinjaman daripada Bahasa Arab

Ø Istirahat bukan istirehat

Ø Ramadan bukan Ramadhan

iv) Kata Pinjaman daripada Bahasa Inggeris

Ø Diari bukan dairi

Ø Sesi bukan sessi

Ø Misi bukan missi

Ø Dialog bukan dailog

v) Lain-lain perkataan yang boleh “berdiri” sendiri

Ø Tengah hari bukan tengahari

Ø Bandar raya bukan Bandaraya

Ø Mengagumkan bukan mengkagumkan

Ø Pelantikan bukan perlantikan

vi) Penggunaan kata dalam ayat

Ø Mereka yang dilantik bukan mereka-mereka

Ø Antara yang hadir ialah …… bukan diantara yang hadir

Ø Perkara itu adalah benar belaka bukan perkara itu ialah benar

Ø Di dalam bilik bukan dalam bilik

Ø Bersama-sama ini saya sertakan … bukan bersama ini saya sertakan

vii) Penggunaan Kata Ganda

Ø Gotong-royong bukan gotong royong

Ø Serta-merta bukan serta merta

Bhg 7 – Pengurusan Fail

1 DEFINASI FAIL :

Satu folder yang diberi tajuk, dinombor, didaftar, diindeks dan di

dalamnya surat-surat disusun dengan cermat.

 1. DEFINASI SISTEM FAIL :

Proses mengelasifikasikan, menyusun dan menyelenggara fail-fail supaya

ianya dapat diperolehidengan segera apabila diperlukan.

3 MENGAPA FAIL DIPERLUKAN

 • Pengurusan Maklumat
 • Membuat keputusan
 • Alat Pengurusan (Catatan rekod)
 • Ingatan
 • Perhubungan yang cepat
 • Bahan bukti di Mahkamah
 • Memenuhi kehendak Undang-Undang dan audit

4. PENGELASAN FAIL-FAIL

a. Memberi Tajuk Fail

v Ringkas

v Sesuai dengan isi

v Satu fail satu perkara sahaja

v Tanggungjawab pegawai

v Satu tajuk tidak patut ada 2 atau 3 fail

b Pengelasan Keselamatan Fail

5 Kategori :

v Terbuka – Putih

v Terhad – Putih & TERHAD

v Sulit – Hijau & SULIT

v Rahsia – Merah jambu berpalang merah

v Rahsia Besar – Kuning berpalang merah

 • Fail mengikut pengelasan keselamatan mempunyai pendaftaran berasingan

daripada fail terbuka dan di simpan di dalam bilik fail .

 • Pengedaran fail keselamatan boleh dilakukan oleh pelayan pejabat / pembantu Am Rendah yang telah diberi tapisan keselamatan oleh pihak polis

5. MENDAFTAR DAN MENYELENGGARA FAIL

a. Kaedah Pendaftaran Fail

v Sistem Menombor Fail

 • Mengikut Nombor Siri
 • Mengikut Nombor Siri & Tahun
 • Mengikut Pengelasan Perkara
 • Mengikut Nombor Berblok

b. SISTEM MENOMBOR FAIL

Sistem Contoh No. Fail Perkara

Sistem Nombor Siri DBKL 1 Perjawatan

DBKL 2 Belanjawan

DBKL 3 Ruang Pejabat

Sistem Nombor Siri & DBKL 1/89 Perjawatan

Tahun DBKL 2/89 Belanjawan

DBKL 3/89 Ruang Pejabat

Sistem Nombor Berblok DBKL 1 – 1000 Kakitangan

1001 – 2000 Kewangan

2001 – 3500 Pengeluaran

3501 – 4500 Pentadbiran Am

c. Sistem Kod – Klasifikasi Perkara

Kod Utama Perkara

DBKL 01 Pentadbiran Am

DBKL 02 Kewangan

DBKL 03 Kakitangan

Pecahan Kod DBKL 02

DBKL 02/1 Belanjawan

DBKL 02/2 Bayaran Elektrik

DBKL 02/3 Bayaran Sewa

Pecahan Kod Kecil 02/3

DBKL 02/3-1 Sewa Gerai Berkunci

DBKL 02/3-2 Sewa Tapak Penjaja

DBKL 02/3-3 Sewa Gerai Tolak

6.MAKLUMAT DI KULIT LUAR FAIL

BIL. PERKARA PENJELASAN
1. No. Rujukan Nombor fail mengikut Kod
2. Kertas-kertas berhubung Nombor Fail atau fail-fail berkaitan
3. Didaftar di bawah perkara Indeks perkara
4. Perkara Tajuk fail mengikut kelasifikasi perkara
5. Tarikh kandungan pertama Tarikh surat/ lampiran pertama
6. Tarikh kandungan akhir Tarikh surat/ lampiran terakhir
7. Maklumat mengenai edaran Ringkasan nama jawatan; pegawai fail dihantar kepada
8. Tarikh hantar Hari, bulan dan tahun

7.KAEDAH PENDAFTARAN FAIL

v Surat-Surat yang diterima (Sebelah kanan fail)

v Salinan Surat-Surat yang dikeluarkan (Disebelah Kanan fail)

v Merekod surat-surat keluar/ masuk

-Dicatat dalam pen biru & hitam (surat keluar)

– Dicatat dalam pen merah ( surat masuk)

-Nombor turutan di kertas minit (sebelah kiri fail)

v Menutup fail dan membuka kulit fail baru

-Mencapai 100 helai atau kurang (Jika terlalu tebal)

-Bahagian I (Jld I)

-Bahagian II (Jld 2)

-Tarikh tutup

8 Peringkat Tindakan Fail

i Segera

ii. Serta-Merta

iii. Simpan Dalam Perhatian (SDP)

9. Simpan Dalam Perhatian

i. 31 hari

ii.Disemak setiap hari

10 Sistem Penyimpanan Fail

– Sistem Indeks

– Sistem Kad

– Sistem Doket

– Sistem Fail Berkomputer

11.MEMELIHARA DAN MENJAGA KESELAMATAN FAIL

n Tidak tercicir

n Draf surat tidak perlu disimpan

n Jika koyak dibaiki

n Bersih daripada habuk

n Simpan di tempat yang selamat

n Bilik fail bukan tempat berehat, makan dan minum

Bhg 8 – Penyelenggaraan, Pemeliharaan dan Pelupusan Rekod Awam

a. Semua rekod yang bernilai dan telah berumur lebih daripada 20 tahun hendaklah

dipindahkan ke Arkib Negara.

b. Rekod kerajaan yang tidak aktif dan telah ditutup selepas 5 tahun.

c. Rekod yang basuh hendaklah dianginkan supaya kering dan jangan sekali dijemar

@ disalai.

d. Rekod yang koyak hendaklah ditampal dengan kertas lain dengan menggunakan

perekat yang dibuat daripada tepung ubi kayu.

e. Rekod hendaklah disimpan diatas rak – rak besi supaya memudahkan pusingan

udara dan pembersihan .

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4.2. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ORGANISASI

C. ARAHAN KESELAMATAN

1. DEFINASI KESELAMATAN DOKUMEN :

v Langkah-Langkah Kawalan bagi menentukan keselamatan dokumen termasuk bahan-bahan dan maklumat-maklumat terperingkat, sensitif dan bernilai

2. TUJUAN :

v Memastikan orang-orang yang tidak dibenarkan daripada mendapat ekses keatas dokumen-dokumen terperingkat, sensitif dan bernilai

v Menghalang mana-mana orang yang mempunyai ekses keatas dokumen dan maklumat terperingkat daripada terdedah kepada perbuatan mengkomprominya

v Membantu penyiasatan keatas kebocoran rahsia rasmi dan pelanggaran keselamatan

3. LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN :

v Apa dokumen dan maklumat terperingkat, sensitif dan bernilai yang ada

dipejabatnya;

v Di mana diuruskan dan disimpan

v Siapa pegawai/ kakitangan mempunyai ekses;

v Bagaimana melindungi daripada diperoleh tanpa kebenaran

4. RAHSIA KERAJAAN PERLU DILINDUNGI DARIPADA :

v Diketuai atau dilihat oleh orang yang tidak berhak mengetahui

v Kebocoran

v Kecurian

v Kebakaran

5. ANCAMAN KEPADA SURAT / DOKUMEN TERPERINGKAT :

v Penyuluh rahsia

v Individu subversitif

v Kebocoran

v Kealpaan

6. MAKLUMAT RASMI (Mengikut Tafsiran Arahan Keselamatan)

v Pengetahuan mengenai perkara rasmi, walau bagaimana sekalipun diperolehi termasuk ;

q Jenis kegunaan dan komposisi bahan

q Kaedah-kaedah cara menghasilkan serta teknik-teknik dan proses yang akan digunakan untuk pengeluaran

q Proses santifik terutama berkenaan dengan pembuatan senjata dan kelengkapan

q Butir-butir kegiatan rasmi yang diperolehi secara lisan

7. DOKUMEN RASMI

v Perkara bertulis, bertaip etc,

v Fotograf, pelan cetak etc,

v Pelan lakar lukisan, peta

v Huruf cetak, acuan stensil etc,

8. RAHSIA RASMI

v Apa-apa suratan

v Apa-apa maklumat

v Bahan-bahan

v Telah dikelaskan kepada Rahsia Besar, Rahsia, Sulit dan Terhad (Seksyen 2B)

9. JENIS DOKUMEN RASMI :

v 2 Jenis

– Dokumen Terperingkat

– Dokumen Tidak terperingkat

10. RAHSIA BESAR

v Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi

v Jika didedah tanpa kebenaran akan menyebabkan kerosakan amat besar kepada Malaysia

cth :* Kertas Jemaah Menteri

* Surat-menyurat aspek perdagangan negara

* Tentera

11. RAHSIA

v Dokumen rasmi dan bahan2 rasmi

v Jika didedah tanpa kebenaran akan membahayakan keselamatan negara , menyebabkan kerosakan besar kepada kepentingan atau martabat Malaysia atau memberi keuntungan besar kepada sesebuah negara asing

cth : * Maklumat gerakan subversitif

* Perkara-perkara dasar Jabatan

* Perundingan Perwakilan Malaysia

12. SULIT

v Dokumen-dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan-bahan rasmi

v Jika didedahkan tanpa kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara, tetapi memudaratkan kepentingan atau martabat Malaysia atau Kegiatan Kerajaan atau orang perseorangan atau menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada Pentadbiran atau menguntungkan Kuasa asing

cth : laporan – laporan perisikan maklumat perdagangan

13. TERHAD

v Dokumen rasmi, maklumat rasmi selain yang di peringkat Rahsia Besar, Rahsia atau sulit

v Perlu juga diberi tahap perlindungan keselamatan

cth : * perintah-perintah dan arahan-arahan

biasa Jabatan

* buku-buku jabatan

14. KAWALAN KESELAMATAN DOKUMEN

v KESELAMATAN PERIBADI

– Akta Rahsia Rasmi 1972

– Tapisan Akuan Penjawat Awam Keselamatan kasar dan halus

– Pendidikan melalui kursus

– Prinsip “perlu mengetahui”

v KESELAMATAN DOKUMEN

– Pengurusan Dokumen Terperingkat

Þ Pendaftaran Rahsia

Þ Pendaftaran Rahsia Kecil

– Peringkat Keselamatan

Þ Rahsia Besar

Þ Rahsia

Þ Sulit

Þ Terhad

– Tanda-Tanda Keselamatan

ÞBerjilid Kekal

ÞBerjilid Tidak Kekal

ÞLukisan, Tekapan, Foto etc..

Þ Warna Kulit Fail

– Penyimpanan

ÞTempat Menyimpan

ÞMembawa Pulang

– Penghantaran

Þ Borang Jadual

Þ Sistem dua lapis sampul surat

Þ Beg Berkunci

Þ Utusan Selamat

– Pelupusan Perkara Terperingkat

Þ Tidak dibenar tanpa izin ke negara lain

Þ Kepada orang awam

Þ Siaran akhbar tidak dibenarkan

Pemusnahan

Þ Kebenaran Pemula

Þ Catatan dalam buku daftar

Þ Rujuk pihak tertentu

Þ Mengikut Prosidur tertentu

v KESELAMATAN FIZIKAL

Kawasan Terperingkat

Keselamatan Bangunan

Pas Masuk

Peti Keselamatan

 1. KEHILANGAN

v Cari Segera

v Lapor Kepada Ketua Jabatan

v Lapor Kepada Pegawai Keselamatan Kerajaan dalam masa 24 jam

v Lapor Kepada Polis

1. Rahsia Besar

Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa

Kebenaran akan meyebabkan kerosakan yang amat besar kepada negara .

2. Rahsia

Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa

kebenaran akan membahayakan keselamatan negara menyebabkan kerosakan besar

kepada kepentingan dan martabat malaysia atau memberi keuntungan besar kepada

sesebuah kuasa asing .

3. Sulit

Dokumen rasmi, maklumat rasmi dan bahan rasmi yang jika didedahkan tanpa

kebenaran walaupun tidak membahayakan keselamatan negara tetapi memudaratkan

kepentingan atau martabat malaysia atau kegiatan kerajaan atau orang perseorangan

atau akan menyebabkan keadaan memalukan atau kesusahan kepada pentadbiran atau

akan menguntungkan sesebuah kuasa asing .

4. Terhad

Dokumen rasmi , maklumat rasmi dan bahan rasmi selain daripada yang

diperingkatkan Rahsia Besar , Rahsia atau Sulit tetapi berkehendakan juga diberi

satu tahap perlindungan keselamatan .

5. Dokumen Rasmi

a. perkara yang bertulis , bertaip , bertulis trengkas ,disalin ,berstensil dan bercetak

dan juga draf .

b.Fotograf , foto salinan ,pelan cetak , negatif foto dan filem , jalur suara dan rakaman

c. pelan , pelan lakar, lukisan , gambarajah , peta dan aneka jenis carta.

d. Huruf cetak atur atau huruf cetak miring , blok litografer , acuran stensil ,proses

plat.

6. Dokumen Terperingkat

Dokumen rasmi yang mengandungi maklumat rasmi yang mesti diberi perlindungan

untuk kepentingan keselamatan dan bertanda dengan sesuatu peringkat keselamatan

7. Dokumen Diakaunkan

Dokumen terperingkat yang mempunyai edaran luas yang dikehendaki disimpan untuk

jangkamasa yang tidak ditetapkan dan diatas sebab-sebab keselamatan dikehendaki

diakaunkan oleh pemegangnya pada tempoh masa yang tertentu

TANDA KESELAMATAN

1.Peringkat keselamatan hendaklah ditanda kepada dokumen terperingakat yang kekal

dan teguh terjilid dengan huruf cerai atau dicap huruf besar disebelah luar kulit

hadapan dan belakang , dimuka tajuk ,dimuka surat pertama .

2.Peringkat keselamatan fail terperingkat hendaklah ditanda disebelah luar kulit hadapan

dan belakang .Nombor rujukan fail hendaklah ditulis disebelah luar kulit hadapan

dan tajuknya dicatatkan di sebelah dalam kulit hadapan .Hanya tajuk fail Terhad sahaja

boleh dicatatkan disebelah luar kulit hadapan .

KULIT FAIL TERPERINGKAT

1. Kulit Fail Rahsia Besar

Berwarna kuning dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan dan

belakang .

2.Kulit Fail Rahsia

Berwarna merah jambu dengan berpalang merah di sebelah luar kulit hadapan

dan belakang .

3. Kulit Fail Sulit

Berwarna hijau

4. Kulit Fail Terhad

Berwarna putih

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4.3 PENGURUSAN KEWANGAN

Arahan Perbendaharan

1.Pengurusan Akuan Awam

A. Prosedur Kewangan

a. Perbelanjaan mengurus boleh di bahagi kepada 2 Pembangunan dan Bekalan

B. Prosedur Perakaunan

a.Teriman

i. Resit rasmi kerajaan yang rosak dan tidak boleh dikeluarkan hendaklah dibatal dan

di simpan.

ii.Apabila resit ,lesen @ borang akaun terima yang lain dikeluarkan daripada buku

kaunterfoli tiap -tiap seorang pegawai yang menandatangani mana- mana dokumen

itu mesti menurunkan tandatangan ringkasnya pada kaunterfoli.

iii. Apabila resit ,lesen @ borang akaun terima yang lain dikeluarkan dan dicetak oleh

komputer , sistem pengeluran resit berkomputer yang digunakan hendalah

memenuhi ciri- ciri kawalan tertentu yang ditetapkan iaitu kod operator ,kod mesin

waktu mula dan akhir ,tarikh jumlah kutipan , nombor resit mula/ akhir dan bilangan

resit di batalkan bagi urusniaga berkenaan.

iv. Hasil yang dipungut dengan cara setem hasil, setem itu hendaklah di letakkan oleh

orang yang membayar hasil dan mestilah dibatalkan dengan sempurnanya oleh

pegawai yang diberi kuasa .

v. Pemungut wang awam bertanggungjawab menyimpan semua stok resit dan lesen

yang belum digunakan dalam stok dikunci dengan selamat di bawah kawalanya

sendiri.

vi. Pegawai yang bertanggungjawab membuka mel bagi merekod terimaan wang dan

dokumem @ barang berharga yang diterima melalui pos @ penghantar segera .

semua butiran hendaklah dicatatkan dalam daftar seperti tarikh terima , nama

pengirim ,nombor pendaftaran bungkusan, nombor cek ,amaun dan perihal

dokumen @barang .

C. Prosedur Perolehan Bekalan Perkhidmatan Dan Kerja

A. Sebut Harga

i. Perolehan kerja – kerja kecil secara sebutharga hendaklah dibuat jika nilainya

melebihi RM 50,000 hingga RM 100,000 di kalangan 5 pembekal bertaraf

bumiputera yang berdaftar dengan kementerian kewangan.

ii. Pembelian barangan sebutharga yang melibatkan perbelanjaan tahunan

melebihi RM 50,000 hingga RM 200,000 di kalangan 5 pembekal bertaraf

bumiputera yang berdaftar dengan kementerian kewangan.

iii. Jabatan menetapkan kaedah pemberitahuan sebutharga sama ada melalui pos

berdaftar @ serahan tangan.

iv. Pemberitahuan sebutharga dipapan kenyataan awam jabatan hendaklah

menyatakan :

i. Jabatan yang memanggil sebutharga

ii. Tajuk sebutharga

iii. Syarat kelayakan penyebut harga

iv. Bidang / kelas / kepala pendaftran

v. Tempat, tarikh dan waktu sebutharga diterima dan ditutup

Tempoh sebutharga hendaklah sekurang 7 hari sepanjang tempoh tersebut.

B. Tender

i. Perolehan kerja – kerja secara tender hendaklah dibuat jika nilainya

melebihi RM 200,000 setahun bagi satu jenis item @ kelas jenis item

ii. Tender tempatan hendaklah diiklankan dalam satu akhbar harian berbahasa

Melayu dan tender antarabangsa sekurang-kurangnya 2 akhbar harian 1 berbahasa

Melayu dan 1 berbahasa Inggeris.

C. Pembelian

i.Pembelian runcit boleh dibuat oleh ketua jabatan yang melibatkan jumlah

perbelanjaan tahunan tidak melebihi RM 50,000 bagi satu jenis item @ kelas item

dengan membuat pesanan terus kepada syarikat pilihan .

D. Kontrak

i. Perolehan kerja – kerja secara kontrak formal hendaklah dibuat jika nilainya

melebihi RM 200,000 dalam satu kontrak formal .

E. Pesanan Tempatan

i.Pesanan tempatan mestilah disediakan dalam 3 salinan pada masa barang dipesan

dan salinan asal dan perdua dihantar kepada kontraktor .

ii. Salinan asal pesanan hendaklah dikembalikan oleh kontraktor dengan dikembarkan

kepada bil @ invois dan pembayaran tidak boleh dibuat melainkan jika salinan

asal pesanan pembelian tempatan dikembarkan . salinan perdua boleh disimpan

oleh kontraktor dan salinan peniaga hendaklah ditinggalkan dalam buku rekod

jabatan @ bagi dokumen yang disediakan melalui komputer disimpan dengan

selamat . Buku pesanan pembelian tempatan hendaklah disimpan di tempat yang

berkunci .

iii. Pesanan tempatan hendaklah mencatatkan jumlah harga dengan perkataan selepas

sahaja butiran akhir dan hendaklah menandatangani ringkas catatan itu sebelum

pembayaran dibuat pesanan tempatan asal hendaklah dibandingkan dengan salinan

pejabat.

iv. Barang yang diterima hendaklah direkod dalam daftar stok bekalan pejabat @ kad

kawalan stok @ daftar harta modal dan inventori tidak lewat daripada 14 hari

selepas tarikh pengesahan penerimaan didalam pesanan pembelian tempatan.

BELANJAWAN

A. DEFINASI

BELANJAWAN

Penyataan Hasil dan Belanja bagi masa hadapan yang digunakan sebagai alat

perancangan dan pengurusan sumber-sumber ekonomi negara untuk memenuhi

keperluan rakyat.

B. Peranan Belanjawan

1. Alat Dasar Fiskal

i. Fungsi Peruntukan

ii.Fungsi Agihan

iii.Fungsi Penstabilan

2.Alat Pengurusan

i. Sumber Kewangan

ii.Dokumen Kawalan

iii.Pengukuran Prestasi

C.Komponen Belanjawan

1. Hasil 2. Perbelanjaan

i Hasil Cukai i Mengurus

ii Hasil Bukan Cukai ii Pembangunan

iii Terimaan Bukan Hasil

Buku Vot

A. DEFINASI

Buku Vot adalah satu rekod kewangan yang perlu disimpan oleh agensi-agensi

mengikut kehendak Arahan Perbendaharaan 95 untuk mencatatkan perbelanjaan,

tanggungan dan perubahan-perubahan kepada peruntukan.

B. Tujuan Menyimpan Buku Vot

 • Mengawal dan memastikan bahawa perbelanjaan dan tanggungan tidak melebihi peruntukan yang diluluskan.
 • Sebagai punca maklumat untuk menyediakan laporan-laporan perbelanjaan operasi, pembangunan, tanggungan dan baki peruntukan.

C. Cara-Cara Merekod Peruntukan

i. Peruntukan Asal

 • Peruntukan asal (tahunan) adalah jumlah yang telah diluluskan dalam Belanjawan Tahunan

ii. Peruntukan Tambahan

 • Peruntukan tambahan adalah jumlah tambahan kepada peruntukan asal yang diluluskan melalui Belanjawan Tambahan

iii.Pengurangan Peruntukan

 • Peruntukan tahunan yang diluluskan kemungkinan dikurangkan. Contohnya kegawatan ekonomi telah menyebabkan Kerajaan mengarahkan pemotongan peruntukan. Dibuat dalam Belanjawan Tambahan

iv.Peruntukan Kecil

 • Peruntukan kecil adalah jumlah yang diberi atau diterima dari peruntukan di mana peruntukan yang telah diluluskan adalah di bawah satu tajuk kod.

v.Pemindahan Peruntukan (Viremen)

 • Pemindahan peruntukan dilakukan untuk menampung kekurangan peruntukan satu vot dari peruntukan berlebihan vot lain di bawah kepala vot (aktiviti) yang sama

vi Tabung Pusingan

 • Tabung Pusingan hanya ujud di beberapa Jabatan sahaja di DBKL. Kelulusan dengan peruntukan, contohnya RM15,000.00 diberikan. Jabatan yang menerima kelulusan ini hendaklah merekod jumlah ini seperti peruntukan biasa.

vii Perbezaan Tabung

 • Kelulusan hanya perlu di mohon sekali sahaja

Baki peruntukan pada akhir tahun akan dibawa ke tahun berikutnya.

Setiap hasil/bayaran balik yang diterima akan menambah peruntukan

dalam tabung ini.

Cadangan

Jika tabung pusingan membabitkan penerimaan dan jualan stok yang

dibeli, adalah disyorkan peruntukan di bawah tabung pusingan ini disatukan

bersama dalam buku stok untuk kemudahan rujuka

D. Cara-Cara Merekod Transaksi Dalam Buku Vot

i..Merekodkan Tanggungan Untuk Perbelanjaan

 • Jumlah tanggungan/komitmen hendaklah di rekodkan dan baki peruntukan hendaklah di perolehi dengan menolak jumlah komitmen dengan baki peruntukan

ii Merekod Transaksi Melalui Pelarasan Jurnal

 • Jumlah tanggungan/komitmen hendaklah di rekodkan. Baki peruntukan hendaklah di perolehi dengan menolak jumlah komitmen dengan baki peruntukan.

iii Merekodkan Tempahan Melalui Nota Pesanan Stor

 • Jumlah tanggungan/komitmen direkodkan adalah jumlah anggaran. Anggaran diperolehi dari rekod seperti kos alatulis Stor Pusat. Baki peruntukan hendaklah di perolehi dengan menolak jumlah komitmen (anggaran) dengan baki peruntukan.

iv. Merekod Kredit Perbelanjaan

Contoh kredit perbelanjaan adalah bayaran balik penggilan telefon

peribadi yang menggunakan talian telefon pejabat.

v.Membatalkan Tanggungan Untuk Perbelanjaan

Pembatalan tanggungan dalam Buku Vot boleh terjadi atas beberapa sebab:

* Tersilap vot

* Tempahan dibatalkan

Bagi kedua-dua sebab di atas cara mengemaskini Buku Vot adalah sama

vi. Menyelaras Perbezaan Tanggungan Yang Telah Direkodkan

n Perbezaan merangkumi jumlah komitmen terlebih atau terkurang diambilkira. Perkara ini terjadi disebabkan oleh:
* Komitmen yang direkodkan adalah berdasarkan anggaran sahaja.

Perbezaan harga seunit kerana kontrak bekalan. Contohnya tempahan

alatulis dari Stor Pusat.

vii.Mengambilkira Jumlah Perbezaan Melalui Penyata Penyesuaian

Bulanan

Perbezaan yang disenaraikan dalam penyata penyesuaian hendaklah

dianalisa sebelum dikemaskini dalam Buku Vot. Hanya jumlah

komitmen yang belum diambilkira dalam Buku Vot sahaja perlu

dikemaskini.

viii. Memindahkan Data Ke Senarai Pemiutang Bagi Tahun Berakhir

31.12.XXXX

Berdasarkan arahan dalam surat pekeliling akhir tahun, sila tentukan

tanggungan yang sepatutnya diambilkira dalam senarai pemiutang.

Jumlah yang telah diambilkira dalam senarai pemiutang hendaklah

dicatatkan dalam Buku Vot (ruangan proses bayaran). Catatkan juga

muka surat dan perkara dalam senarai pemiutang

x. Memindahkan Tanggungan Ke Tahun Berikut (XXXY)

Komitmen yang telah dikeluarkan tetapi barang/perkhidmatan masih

belum diterima/ dilaksanakan hendaklah dipindahkan ke tahun

berikutnya.Sila perhatikan perbezaan catatan yang dibuat dalam Buku

Vot bagi tahun 2004 dan 2005

E. PENYESUAIAN BUKU VOT

i. Penyesuaian Buku Vot

 • Buku Vot adalah satu rekod kewangan yang memberi maklumat mengenai:

* Peruntukan

* Perubahan dalam peruntukan

* Perbelanjaan

* Tanggungan

 • Penyesuaian Buku Vot adalah satu proses untuk menyemak ketepatan maklumat yang direkodkan di dalam Laporan Perbelanjaan (BU 13) berbanding dengan apa yang direkodkan dalam Buku Vot.

F. Tanggungjawab Menyediakan Penyata Penyesuaian Buku Vot

 • Penyata Penyesuaian Buku Vot hendaklah disediakan setiap bulan

mengikut vot di bawah kawalan.Penyata Penyesuaian Buku Vot

hendaklah disediakan oleh Pegawai yang mengawal Buku Vot dan

di sahkan oleh Ketua Jabatan atau pegawai yang telah diwakilkan

 • Perbelanjaan kegunaan peruntukan dalam Buku Vot pada permulaan satu bulan hingga akhir bulan berkaitan
 • Baki peruntukan belanjawan dalam Laporan PerbelanjaanDari baki peruntukan belanjawan, dengan menggunakan data yang diperolehi, tindakan penyesuaian hendaklah dibuat untuk mendapatkan semula baki di Buku Vot pada akhir bulan yang sama.

B. PEROLEHAN KERAJAAN

q Kawalan Perbelanjaan

1) Arahan Perbendaharaan (Treasury Instruction)

2) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Local Government Act)

3) Arahan Tetap Datuk Bandar Kuala Lumpur Bil 1/1995 dan Surat 2003

q Buku Vot

q Laporan Perbelanjaan Bulanan

q Sistem FMS

PEMESANAN BARANG / KERJA / PERKHIDMATAN

 1. Dibuat oleh Ketua Jabatan iaitu

i. Pengarah

ii. Pegawai yang diberi kuasa

 1. Mempunyai Peruntukan Yang Mencukupi

i. Rujuk belanjawan tahunan

ii. Rujuk baki peruntukan dalam buku vot

3…Kategori Pembelian
i. Borang Tempahan (<RM20,000.00)
ii.Sebutharga (RM20,000.00-RM200,00.00)
iii.Tender(>RM200,000.00)
a) Terbuka
b) Tertutup

 1. Pemesanan Melalui Borang Tempahan (4 salinan)

i.Warna putih -Pembekal / Kontraktor

ii.Merah jambu-Semakan & Pembayaran

ii.Kuning & biru-Disimpan oleh Jabatan

Butir yang diisi dalam Borang Tempahan
i. Tarikh dikeluarkan
ii Nama & Alamat Pembekal
iii Butir-butir kerja
iv Anggaran perbelanjaan dan butir pengiraan
v. Peruntukan yang dikenakan

5. Jenis Kontrak
i. Kontrak Kerja
ii. Kontrak Bekalan
iii. Kontrak Perkhidmatan
6. Kontrak Pusat
Dimana barang/perkhidmatan dapat diperolehi melalui Kontrak Pusat. Jika tidak

Boleh di perolehi melalui Kontrak Jabatan
i. Barang Gunasama
ii. Perlu merujuk Pekeliling Kontrak
ii. Buat pesanan kepada pembekal yang biasa berurusan

Contoh: Alatulis, pakaian, bahan api, kimia, kenderaan

PEMBAYARAN

 1. Borang Tempahan warna merah jambu dihantar ke Bhg. Semakan & Pembayaran, Jabatan Kewangan
 2. Borang Tempahan akan dicop tarikh terima dan disemak:

n i.Peruntukan dalam belanjawan

n ii.Pegawai yang diberikuasa yang menandatangani

n iii.Peruntukan yang sesuai digunakan

n iv.Jika perlu sebutharga/tender akan dipanggil

3. Jika ada kesalahan, Borang Tempahan tersebut dihantar semula ke Jabatan dengan catatan kesalahan.
4. Jika tiada kesalahan, Borang Tempahan akan disimpan dalam fail sehingga bil /

Inbois diterima daripada Jabatan.
5. Bil/Inbois yang telah disahkan oleh Jabatan akan dicopkan tarikh terima bil, nama

Pembekal, no. bil, jumlah bil dan direkodkan dalam daftar bil.
6. Bil/Inbois akan dibandingkan dengan Borang Tempahan dan akan disemak.
i. Nama pembekal yang sama
ii. Jumlah perbelanjaan yang sama
iii. Pengesahan pegawai yang layak
iv. Kod perbelanjaan yang betul / sesuai

7. Setelah disemak, bil dicop ‘pembayaran boleh dibuat’
8. Bayaran boleh dibuat melalui :
i. Baucer bayaran
ii. Sijil bayaran kemajuan
iii. Bayaran Wang tunai runcit
iv. Borang tempahan
9. Cek akan disediakan (2 minggu daripada terimaan inbois oleh Jabatan)

10. Tempoh sah cek 60 hari.
11. Dua pegawai menandatangani cek.
12. Cek dipalang ‘Tidak Boleh Niaga’

KLASIFIKASI BAYARAN

1. Panjar :

i) Jumlah Kecil <RM500.00 dalam satu resit

ii) Khusus kepada kakitangan

iii) Boleh melalui panjar wang runcit atau panjar gaji

2. Induk :

i) Pembayaran kepada kontraktor

ii) Biasa dan Super

LAPORAN KEWANGAN

q Bhg. penting dalam Laporan Tahunan DBKL

q Sekiranya ada isu besar perlu menjawab kepada

J’kuasa Kira-Kira Wang Awam (Public Accounts Committee – PAC)

AKAUN PENAMAT

q Kumpulan Wang Disatukan

q Akaun Penamat mesti dibuat tiap-tiap tahun

q Mesti dihantar tidak lewat daripada 31 Mei tahun berikutnya

ISU-ISU BERKAITAN KEWANGAN

q Buku Vot

q Daftar Bayaran/Bil

q Aktiviti Utama Jabatan Bendahari

q Selari dengan Arahan/ Matlamat Kerajaan

q Penggunaan Sistem Komputer

Buku Vot

 1. Daftar yang mencatitkan setiap pesanan dan pembayaran yang telah dilakukan.

2. Fungsi Buku Vot

i.Mengawal perbelanjaan supaya tidak melebihi peruntukan

ii.Menunjukkan baki sebenar

iii.Mengelakkan pembayaran dua kali

3. Butir yang perlu diisi
i. No. Vot
ii No. Baucer/No. Borang Tempahan
iii Nama pembekal
iv Anggaran perbelanjaan
v Baki peruntukan
vi Tarikh bil diterima / pembayaran dibuat
vii No. bilangan
viii Jumlah sebenar dibayar

DAFTAR BIL / PEMBAYARAN

1. Merekodkan semua bil yang diterima dan baucer yang digunakan dalam Jabatan

ia mengandungi :

i.No. Baucer Jabatan

ii.Tarikh Terima

iii.Nama Penerima

2. Kegunaannya :

i.Mengawal penerimaan bil-bil dan baucer

ii.Mengelakkan pembayaran dua kali

3. Semua bil yang diterima mestilah dicop dengan tarikh penerimaan
4. Sebelum bil dihantar ke Bahagian Semakan & Pembayaran
i.Dibelakang bil dicop dengan akaun pembayaran
ii.No. Borang Tempahan dicatatkan dan pengesahan memuaskan oleh pegawai

yang menerima

iii Dicatatkan No. vot / peruntukan / no. invois

iv. Bagi perabut dicatatkan “telah direkod inventori”

v. Telah ditandatangani oleh ketua jabatan / pegawai yang diberkuasa

Definasi Perolehan

p Adalah sesuatu perbekalan atau perkhidmatan atau kerja yang ingin dilaksanakan tetapi dilakukan oleh pihak lain

OBJEKTIF PEROLEHAN KERAJAAN

p Pembelian yang menguntungkan – value for money spent

p Kualiti yang terjamin

p Dibekalkan dalam kuantiti yang dikehendaki dan berterusan

p Sebagai alat untuk mencapai dasar-dasar kerajaan

p Menggalakan pertumbuhan industri tempatan

CIRI-CIRI PENTING PEMBELILAN

p Sumber tidak terhad

p Bukan pembelian sekali

p Kuantiti yang besar

p Penghantaran tidak serta merta

p Penilaian teknikal

p Public liabiliti -Duit Awam

Peraturan yang perlu dipatuhi

Keputusan collective

p Nilai terbaik tertakluk kepada dasar-dasar kerajaan

p Harga bukan matlamat utama

OBJEKTIF PEMBELIAN

Untuk memperolehi bekalan barang-barangatau perkhidmatan yang betul-betul bermutu pada masa yang betul dalam kuantiti yang betul dibekalkan ke destinasi yang betul dari punca yang betul dan dengan harga yang betul

JENIS-JENIS PEROLEHAN

p Bekalan

p Perkhidmatan

p Kerja

Bekalan

Sebagai barangan yang dibekal bagi menjalankan sesuatu aktiviti, program, projek atau input kepada sesuatu proses kerja dan perkhidmatan

Contoh : ubat-ubatan, jentera, komputer, peralatan pejabat

Perkhidmatan

p Sebagai khidmat tenaga manusia atau kepakaran yang diperolehi untuk melaksanakan dan menyiapkan sesuatu kerja tertentu

p Terbahagi kepada 2 :

1. Perkhidmatan Perundingan

2. Perkhidmatan bukan perundingan

Perkhidmatan Perundingan

n Semua jenis kajian ekonomi, penswastaan, pengurusan, pembangunan fizikal yang memerlukan input senibina, kejuruteraan dan kerja-kerja ukur atau perkhimatan kepakaran

n Contoh : – jurutera perunding, perunding arkitek

Perkhidmatan Perundingan

n Perkhidmatan seperti penyelenggaraan dan pembaikan, pencucian dan pembersihan, penyewaan dan pengurusan

n Contoh : – Perkhidmatan potong rumput, pembersihan pejabat

Kerja

p Melibatkan kerja-kerja pembinaan dan sivil serta penyelenggaraan seperti bangunan, jalanraya dan perparitan

p Termasuk juga kerja-kerja mekanikal dan elektrikal

p Contoh : – pembinaan jambatan

PENDAFTARAN KONTRAKTOR

KONTRAK BEKALAN DAN PERKHIDMATAN

n Kementerian Kewangan Malaysia (KKM)

n Bertaraf bumiputra

KONTRAK KERJA

n Pusat Khidmat kontraktor

n Bertaraf Bumiputra

n Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (LPIPM / CIDB)

KAEDAH PEROLEHAN

Perolehan Guna sama

p Kontrak Pusat

p Barangan gunasama di bawah kontrak pusat KKM

p Dilarang membeli dari pembekal lain kecuali mendapat pengecualian

p Kontrak jabatan lain

p Memperolehi bekalan atau perkhiadmatan dari jabatan yang mempunyai kontrak tertakluk kepada kebenaran jabatan berkenaan

Perolehan Runcit

n Jumlah perbelanjaan tidak melebihi RM20,000* setahun (DBKL) bagi satu-satu jenis item atau kelas jenis item

n Membuat pesanan terus kepada syarikat yang diketahui sentiasa mengenakan harga yang berpatutan

n * Arahan Perbendaharaan – tidak melebihi RM50,000

Kerja-kerja Requisition/Undi

p Kerja-kerja kecil dan pembaikan yang tidak mengubah struktur asal

p Nilai perolehan tidak melebihi RM50,000 dan berdasarkan jadual kadar

p Pemilihan kontraktor dibuat secara undi atau pusingan dikalangan kontraktor yang berdaftar dibawah kepada dan subkepala yang sama

Sebutharga

p Nilai perolehan tidak melebihi RM200,000

p Dikalangan sekurang-kurang 5 pembekal/kontraktor b/putra

p Bekalan & Perkhidmatan – berdaftar dgn KKM

p Kerja – kontraktor kelas F (WP & Sel) berdaftar dengan PKK dan LPPIM/CIDB

Tender

p Perolehan melebihi RM200,000

p Kaedah

p Terbuka

p Khas bumiputra

p Terbuka Pra Kelayakan

p Terhad

p Rundingan Terus

 1. Terbuka

Ditandingi oleh semua kontraktor/pembekal yang berdaftar dengan PKK (kerja)

atau KKM ( bekalan/perkhidmatan)

 1. Khas Bumiputra

Hanya kontraktor yang berdaftar dan bertaraf bumiputra dengan PKK atau KKM

sahaja dipelawa mengambil bahagian

 1. Terbuka pra kelayakan

Menapis kontraktor yang berpengalaman, kebolehan ternikal, kewangan serta

pengurusan untuk mengambil bahagian

 1. Terhad

1. Bilangan kontraktor yang mempunyai kemahiran / kepakaran terhad

2. Perlu dilaksanakan dalam tempoh terhad

3. Pemilihan kontraktor dikalangan syarikat bumiputra tempatan seramai 10

syarikat bagi kerja dan 5 syarikat bagi bekalan/perkhidmatan

 1. Rundingan Terus

1. Keperluan mendesak yang perlu disegerakan bagi mengelakkan berlaku

mudarat serta menjejaskan kepentingan awam

2. Hanya satu syarikat sahaja yang membekal barang atau perkhidmatan

(pembuat atau pemegang francais)

3.Melibatkan keselamatan atau projek tertentu yang strategik yang perlu

dirahsiakan

4. Perolehan khusus untuk syarikat pembuat bumiputra bagi memupuk

pertumbuhan syarikat bumiputra

Darurat

1. Keperluan segera atau serta-merta dimana kelewatan akan menjejaskan

perkhidmatan, keselamatan dan kepentingan awam

2. Dihadkan kepada kuantiti atau keperluan bagi menampung keadaan darurat

sahaja

3. Laporan kepada Ketua Jabatan dalam tempoh 1 bulan

PIHAK BERKUASA MELULUS

p Pembelian runcit

n Ketua jabatan dengan jumlah perbelanjaan tidak melebihi RM20,000 (arahan perbendaharaan – RM50,000)setahun bagi satu jenis item atau kelas item

n <RM10,000 – mana-mana pembekal samada berdaftar atau tidak

n RM10,000 – RM50,000 – pembekal bumiputra yg berdaftar dalam bidang berkenaan dan harga yang berpatutan

p Kerja-kerja requisition/undi

n Jawatankuasa Kerja Undi – menimbang, mengurus dan meluluskan kerja undi

n Had kuasa melulus – RM50,000 setiap perolehan

n Keahlian – Pengerusi -Pgrh/Tim Pgrh, Jab Pentadbiran

Ahli – JK, JUB, jabatan pelaksana

p Sebutharga

n J/kuasa sebutharga

n Keahlian

p Pengerusi – Timb Ketua Pengarah (Pentadbiran)

p Ahli – JK, JPEPP, JP (urusetia)

p Tender ( terbuka, khas b/putra, terhad)

n Lembaga perolehan

n Nilai perolehan melebihi RM30juta (peruntukan kerajaan pusat), perakukan LP dikemukakan kepada KKM untuk dimuktamadkan

p Rundingan terus

n DB melulus pemilihan kontraktor/pembekal dan menyetujuterima harga perolehan

n Pembiayaan oleh kerajaan pusat, maka pihak KKM berkuasa memilih kontraktor/pembekal dan menyetujuterima harga

p Darurat

n Jabatan Pelaksana mengeluarkan arahan kepada kontraktor yang bersesuaian ketika itu

n Mengemukakan laporan kepada JP, BPP untuk dihantar kepada DB

Bon Perlaksanaan

p Deposit dlm bentuk jaminan bank atau jaminan insuran

p Kadar

n Bekalan & Perkhidmatan :

Kontrak RM50,000-RM500,000 2.5% nilai kontrak

Kontrak >RM500,00 5.0% nilai kontrak

n Kerja – 5.0% nilai kontrak

Kerja melebihi RM1 juta – jaminan bank sahaja

n Kontrak bermasa – berasaskan nilai kontrak setahun, bukannya nilai keseluruhan kontrak

Bayaran Pendahuluan kontrak Bekalan & Perkhidmatan

p Bekalan :- 25% nilai kontrak @mak RM10juta yg mana lebih rendah kpd pembuat /pembekal tempatan

p Perkhidmatan :-15% nilai kontrak @ mak RM5juta yg mana lebih rendah kecuali perkhidmatan perundingan

p Jaminan bank/insuran yg sama dengan nilai pendahuluan. Sah laku selama 6 bulan selepas tarikh tmt kontrak

p Bayaran balik – potongan bayaran dan perlu diselesaikan selewat-lewatnya melalui bayaran terkhir setelah bekalan/perkhidmatan disempurnakan

p Tidak terpakai kpd urusan perolehan secara berpusat

Tangungan Kecacatan – Bekalan & Perkhidmatan

p Tanggungjawab kontraktor untuk membaiki apa-apa kerosakan atau ganti barang

p Boleh tuntut drp bon perlaksanaan jika kontraktor gagal

p Jangkamasa bergantung kepada jenis, kerumitan barang dan waranti pembuat

Perubahan/Lanjutan Tempoh Kontrak Bekalan dan Pekhidmatan

Syarat

p Tidak melibatkan perubahan harga

p Diberi sekali sahaja dan tempoh maksimum sehingga 2 tahun

p Tambahan kuantiti tidak melebihi 50% drp kuantiti dlm kontrak asal

PENAMATAN KONTRAK

p Pastikan klausa mengenai hak menamatkan kontrak pada bila-bila masa apabila kontraktor gagal memenuhi obligasi kontrak

p Kontraktor hendaklah diberi peluang dan peringatan secukupnya mengenai kegagalan sebelum diambil tindakan

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4.4 PENGURUSAN KEUTUHAN PERIBADI

4.4.1 NILAI PERIBADI

A .NILAI DAN ETIKA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

1. Nilai – nilai Peribadi Asas

a. Amanah

b. Bertanggungjawab

c. Ikhlas

d. Berdedikasi

e. Berdisiplin

f. Berkerjasama

g. Bersih

h. Tekun

i. Sederhana

2. Nilai – nilai yang mengutamakan pelanggan

a. Berbudi Mulia

b. Bersabar

c. Bersopan santun

d. Peramah

3. Nilai – nilai Kepemimpinan

a. Adil

b. Berani

c. Mengamalkan Syura

4. Nilai- nilai Profesionalisme

a. Berilmu

b. Kreatif

c. Inovatif

d. Berintegriti

e. Kejujuran

f. Intelektual

g. Akauntabiliti

h. Berkecuali

5. Nilai – nilai Produktiviti dan Kualiti

a.Produktif

b.Berkualiti

6. Nilai- nilai Keagamaan

a. Bersyukur

b. Beriman

c. Bertakwa

1.Nilai – nilai Peribadi Asas

a. Amanah

Amanah bermaksud sesuatu yang diberi kepercayaan kepada orang lain untuk

Melaksanakannya. Ciri -ciri orang bersifat amanah antaranya ialah :

i. Menggunakan masa sewaktu dipejabat dengan sebaik- baiknya.

ii. Membelanjakan harta awam mengikut peraturan -peraturan yang telah ditetapkan.

iii. Tidak melakukan penipuan ,penyelewengan dan rasuah

iv. Menyiapkan kerja dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Ciri -ciri orang bersifat tidak amanah antaranya ialah :

i. Melakukan penipuan dan penyelewengan

ii. Menyalahkan kuasa dan kedudukan

iii. Cuai dalam menjalankan tugas

iv. Menggunakan waktu pejabat untuk membuat kerja- kerja persendirian

v. Melakukan kerja -kerja peribadi dengan berselindung disebalik kerja -kerja rasmi.

b. Bertanggungjawab

Bertanggunggjawab bermaksud sesuatu kerja , tugas ,janji dan lain-lain yang mesti

Dilaksanakan. Ciri – ciri yang dapat menggambarkan sikap bertanggungjawab ialah :

i. Bersungguh – sungguh melaksanakan kerja

ii. Melaksanakan kerja dengan sempurna

iii. Rasa bersalah jikalau tugas yang di pikul tidak dapat di sempurnakan mengikuti

tahap piawai dan tempoh yang telah di tetapkan

iv. Menjaga maruah agama , bangsa dan Negara

Ciri – ciri yang dapat menggambarkan sikap kurang bertanggungjawab ialah :

i. Tidak melaksanakan tugasnya dengan bersungguh -sungguh sehingga orang lain

terpaksa membantu untuk menyempurnakannya.

ii. Hasil kerjanya diragui dan tidak menepati tahap piawai yang dikehendaki.

iii. Tidak menyudahkan kerjanya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan .

iv. Tidak Berusaha untuk membaiki mutu kerjanya.

c. Ikhlas

Ikhlas bermaksud hati yang bersih , jujur dan suci dalam melaksanakan tugas dengan

sempurna dan menghasilkan output yang memuaskan secara berterusan. Ciri -ciri

orang bersifat Ikhlas antaranya ialah :

i. Tidak menunjuk -nunjuk dalam melaksanakan tugas kepada ketuanya.

ii. Tidak memilih- milih kerja dan melakukan apa saja tugas yang telah diberikan,

iii. Melaksanakan sesuatu tugas tersebut dalam tempoh yang ditetapkan tanpa mengira

waktu sama ada di pejabat atau selepas waktu pejabat .

Ciri -ciri orang bersifat tidak ikhlas antaranya ialah :

i.Berkerja dengan tekun hanya dihadapan ketua dengan tujuan menunjuk- nunjuk .

ii.Memilih kerja iaitu hanya melakukan kerja – kerja yang disukai .

iii.Membuat kerja berdasarkan kepada tempat , masa dan orang yang memberi arahan

iv.Memberikan Syarat tertentu jikalau kerja – kerja tersebut dibuat diluar daripada kerja

rutinnya.

d. Berdedikasi

Berdedikasi bermaksud pembaktian seseorang bagi melaksanakan tugas dengan sempurna.

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat berdedikasi ialah :

i. Melaksanakan kerja tanpa mengharapkan sebarang upahan , ganjaran dan juga puji-

pujian.

ii. Melaksanakan tugas dengan cepat ,berkesan dan berkualiti.

iii. Sentiasa berusahan memperbaiki kelemahan dirinya dan bersedia menerima nasihat

teguran dan tunjuk ajar.

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat berdedikasi ialah :

i. Selalu mengelakan diri daripada membuat kerja

ii. Sentiasa meminta simpati dan pertolongan orang lain dalam melaksanakan tugasnya

iii. Tidak dapat menyempurnakan tugas mengikuti tempoh yang telah ditetapkan.

e. Berdisiplin

Berdisiplin bermaksud patuh kepada peraturan- peraturan dan undang – undang.

Ciri -ciri seseorang yang mempunyai sifat – sifat berdisiplin ialah :

i. Patuh dan taat kepada peraturan dan arahan .

ii. Berpegang teguh kepada ajaran agama

iii. Sentiasa menjaga imej dan maruah diri daripada perbuatan cuai dan keji .

Ciri -ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat – sifat berdisiplin ialah :

i. Merasa megah dan bangga apabila melanggar peraturan dan undang – undang .

ii. Membuat kerja – kerja yang keji dan tidak bersopan di khalayak ramai seperti mencuri

harta pejabat ,mabuk , berjudi dan bergaduh.

iii. Sengaja melanggar peraturan – peraturan dan arahan yang telah di tetapkan.

f. Berkerjasama

Berkerjasama bermaksud saling tolong – menolong antara satu sama lain , terutamanya

berkerjasama dalam memberikan kebaikan kepada jabatan dan manusia .

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat berkerjasama ialah :

i. Menjalankan tugas yang digunakan secara kolektif .

ii. Menyedari bahawa idea -idea yang diperolehi secara berkumpulan adalah lebih bernas

mantap dan jitu kearah mencapai kejayaan sesuatu organisasi.

iii.Selalu merujuk dan mendapatkan pandangan rakan sejawat tentang perkara yang rumit

untuk diselesaikan.

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat berkerjasama ialah :

i. Suka membanggakan kebolehan diri sendiri.

ii. Suka merendah -rendahkan kebolehan orang lain .

iii. Sukar menerima pandangan dan pendapat orang lain.

g. Bersih

Bersih bermaksud kebersihan dari aspek fizikal , moral dan rohani .

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat bersih ialah :

i.Suka mengamalkan sikap bantu – membantu dan tolong -menolong antara satu sama lain.

ii.Sentiasa menjaga kebersihan diri , pakaian yang kemas dan bersih ke pejabat.

iii.Sentiasa menuturkan kata -kata yang baik dan bersopan -santun

iv.Menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji seperti rasuah ,pecah amanah dan juga

penipuan.

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat bersih ialah :

i. Suka menuturkan perkataan yang kotor dan lucah.

ii. Melakukan penipuan dan rasuah

h. Tekun

Tekun bermaksud bersungguh -sunggah melaksanakan sesuatu tugas daripada kepentingan

peribadi , sanggup berkorban masa dan tenaga untuk perkhidmatan dan sentiasa

meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti.

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat tekun ialah :

i.Mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan diri supaya hasil kerjanya benar-

benar sempurna.

ii.Sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan untuk kemajuan

Negara.

iii.Dapat meningkatkan mutu kecekapan dan produktiviti ke tahap yang cemerlang.

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat tekun ialah :

i. Berkerja sambil lewa dan tidak mementingkan kualiti kerja

ii. Tidak sanggup berkerja lebih masa atau diluar waktu pejabat

iii. Tidak berusaha meningkatkan mutu kerja dengan menghadiri latihan

i. Sederhana

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat kesederhanaan ialah :

i. Sedia menerima nasihat ,cadangan dan pendapat orang lain.

ii. Mudah memaafkan kesilapan orang lain

iii. Bijaksana dalam membuat pertimbangan dan keputusan.

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat kesederhanaan ialah :

i. Suka menonjol -nonjolkan diri dan suka menggunakan perkataan bombastik apabila

bercakap.

ii. Suka menunjuk -nunjuk kepandaiannya

iii. Berlebihan dalam berbelanja dan membazirkan harta awam.

2. Nilai – nilai yang mengutamakan pelanggan

a. Berbudi Bahasa

Berbudi Bahasa bermaksud tingkah laku yang baik dan percakapan yang bersopan -santun

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat berbudi mulia ialah :

i.Bertutur dengan lemah -lembut tetapi tegas.

ii.memberi layanan dengan wajah yang manis dan bersopan santun

iii. Bertindak dengan kelakuan yang menyenangkan.

iv. Bersedia membantu orang lain dengan tangan terbuka

v. Bertimbang rasa dan bertolak ansur .

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat berbudi mulia ialah :

i. Bertindak dengan cara yang kasar

ii. Sentiasa menunjukkan muka yang masam dan bertutur dengan perkataan yang kurang

menyenangkan

iii. Tidak memikirkan kesusahan orang lain

b.Bersopan – santun

Peringkat Sambutan

* Terima pelanggan dengan mesra

* Tanyakan jenis urusan dengan lembut

Peringkat Prosesan

* Beri perkhidmatan dengan cekap , tepat dan bersopan

* Layan pelanggan mengikut giliran tanpa dibeza- bezakan

* Jika kelewatan tidak dapat dielakkan , beri sebab yang munasabah

* Salurkan kes- kes yang tidak dapat diselesaikan kepada penyelia

Peringkat Akhir Perkhidmatan

* Lafazkan ucapan yang dapat membuat pelanggan merasa diri mereka dihargai

* Tunjukkan arah kepada pelanggan untuk beredar.

3. Nilai- nilai Keagamaan

a. Bersyukur

Bersyukur bermaksud kesediaan dan dengan rasa rendah diri mengakui sebarang nikmat

Allah dan berterima kasih kepadanya

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat bersyukur ialah :

i. Bekerja dengan penuh tekun dan sabar

ii.Menerima nasihat ,teguran dan tunjuk ajar dengan hati yang terbuka

iii.Patut kepada peraturan dan arahan

iv. Sanggup berkorban masa dan tenaga untuk menjayakan sesuatu tugas

v. Menganggap kerja sebagai satu ibadah

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat bersyukur ialah :

i. Tidak pernah berasa puas dengan segala ganjaran yang diterima

ii. Suka memprotes terhadap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan

iii. Tidak menunjukkan minat untuk menghasilkan kerja yang cemerlang

iv. Suka membazir

v. Bangga dengan kedudukan dan pangkat .

b. Bertakwa

Bertakwa bermaksud mentaati , tunduk dan patut kepada suruhan Allah serta menjauhi

segala larangannya

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat Bertakwa ialah :

i. Suka memberi maaf

ii. Menepati janji

iii. Tidak terdedah kepada keraguan dan syak

iv. Mempunyai sifat kesabaran

v. Adil dalam pertimbangan dan keputusan

4. Nilai- nilai Profesionalisme

a. Kreativiti dan Inovasi

Kreativiti bermaksud kemampuan atau kebolehan mencipta manakala Inovasi pula

bermaksud

sesuatu yang baru yang diperkenalkan.

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat Kreativiti dan Inovasi ialah :

i. Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam menyelesaikan masalah

ii. Berani mencuba dengan teknik dan kaedah baru bagi memudahkan sesuatu kerja

iii. Suka bermain dengan idea dan berani mencuba.

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat Kreativiti dan Inovasi ialah :

i. Tidak gemar kepada perubahan dan pembaharuan.

ii. Tidak gemar mencuba dan takut kepada kegagalan.

iii. Mudah putus asa

iv. Memandang remeh usaha -usaha pembaharuan orang lain dan timbul perasaan hasad

dengki.

b. Integriti

Ciri – ciri seseorang yang mempunyai sifat -sifat Integriti ialah :

i. Mementingkan kepentingan awam lebih daripada kepentingan peribadi

ii. Menepati masa

iii. Tidak suka kepada pembaziran

iv. Tidak rasuah dan menyeleweng

Ciri – ciri seseorang yang tidak mempunyai sifat -sifat Integriti ialah :

i. Menggunakan waktu pejabat untuk urusan peribadi

ii.Suka menipu dan berbohong

iii.Menggunakan kemudahan pejabat untuk kepentingan diri

ETIKA PERKHIDMATAN AWAM

A. Tujuan Etika Dilaksanakan

a. Memelihara dan mengekalkan kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas.

b. Memupuk tanggungjawab bersama ,mengeratkan perhubungan antara kakitangan dan mewujudkan suasana yang sihat dan cekap dalam perkhidmatan.

c. Membentuk sikap dan pembawaan kakitangan kerajaan yang bersesuaian dengan semangat Rukun Negara.

B. Teras Perkhidmatan

a. Berazam dengan meninggikan mutu perkhidmatan

b. Berkerja dengan penuh tanggungjawab

c. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri

d. Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan

e. Berkerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan Negara

f. Berkerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh- musuh Negara

g. Berpegang teguh kepada ajaran agama

C. Prinsip Etika Perkhidmatan

a. Memanifestasi keyakinan dan keimanan

b. Berasaskan keimanan

c. Ikhlas

d. Adil

e. Menepati larangan dan suruhan

f. Ukuran kecemerlangan

g. Mesyuarat dan muafakat

h. Memelihara prinsip kesepaduan

i. Menghayati martabat kerja

j. Memelihara martabat pekerja

D.Etika Kerja Dalam Islam

a. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah

b. Bekerja dengan ikhlas dan amanah

c. Bekerja dengan tekun dan cekap

d. Berkerja dengan semangat gotong -royong

e. Bekerja dengan matlamat kebahagian manusia sejagat

B. TONGGAK DUA BELAS

1.Menghargai masa

2.Ketekunan Membawa Kejayaan

3.Keseronokan Bekerja

4. Kemuliaan Kesedarhanaan

5.Ketinggian Peribadi

6. Kekuatan Sifat Baik Hati

7. Pengarah Teladan

8. Kewajipan Menjalankan Tugas

9. Kebijaksanaan Berhemat

10.Keutamaan Kesabaran

11. Peningkatan Bakat

12. Nikmat Mencipta

1.Menghargai masa

a.Amalan Positif

 • Menepati masa
 • Menyegerakan tugas
 • Mempunyai perancangan waktu
 • Bijak menguruskan tempoh masa yang diberi
 • Menumpukan masa pada kerja -kerja yang produktif dan kreatif
 • Menetapkan target date untuk menyiapkan kerja
 • Menyelesaikan tugas dalam masa yang ditetapkan

b. Amalan Negatif

 • Berbual -bual kosong
 • Tidak menyegerakan tugas
 • Tidak merancang perkerjaan
 • Membuat kerja peribadi di pejabat
 • Berniaga di waktu pejabat
 • Tinggalkan pejabat untuk urusan peribadi

2.Ketekunan Membawa Kejayaan

a.Amalan Positif

 • Gigih dalam melaksanakan tugas yang mencabar
 • Rajin dan sentiasa berusaha
 • Tekun dalam menjalankan tugas
 • Sabar dalam menghadapi cabaran pekerjaan
 • Berdisiplin dalam setiap pekerjaan
 • Berpandangan jauh
 • Bersemangat dalam melaksanakan tugas yang diarah
 • Dedikasi dalam mencapai matlamat organisasi
 • Sanggup berkorban
 • Cekal menghadapi kesulitan semasa bertugas
 • Bercita- cita tinggi

b. Amalan Negatif

 • Mudah tersinggung
 • Kurang berdisiplin
 • Mudah putus asa
 • Tidak tekun
 • Mudah mengalah
 • Tidak bercita -cita tinggi
 • Tidak bersemangat
 • Tidak kreatif
 • Suka bertangguh
 • Disuruh buat baru buat

3.Keseronokan Bekerja

a.Amalan Positif

 • Menganggap kerja sebagai ibadat
 • Mempunyai inisiatif sendiri
 • Menghasilkan sesuatu yang berfaedah
 • Mempunyai Komitmen terhadap kerja
 • Sedia memberi kerjasama

b. Amalan Negatif

 • Menganggap kerja sebagai beban
 • Tidak komited
 • Tidak berdisiplin
 • Hanya menunggu arahan
 • Tidak diberi tanggungjawab yang mencabar
 • Tidak suka menolong
 • Tidak dipercayai dan selalu dicurigai

4. Kemuliaan Kesedarhanaan

a.Amalan Positif

 • Tidak membazir dalam perbelanjaan pejabat
 • Boleh menerima teguran
 • Berlaku adil dalam semua tindakan
 • Menepati janji
 • Merendah diri
 • Bijaksana dalam membuat pertimbangan
 • Bermaruah dan berhemah tinggi
 • Tidak memperagakan kemewahan
 • Mesra dalam pergaulan
 • Tidak tamakkan pangkat dan kedudukan
 • Jujur dan ikhlas
 • Berlaku adil dalam semua tindakan
 • Berjimat cermat

b. Amalan Negatif

 • Menonjol- nonjolkan diri
 • Berkelakuan mengada -ngada
 • Sombong dan neninggi diri
 • Bercakap dengan menggunakan perkataan bombastic
 • Memperagakan kemewahan dan kedudukan
 • Membazir dan merosakkan harta kerajaan

5.Ketinggian Peribadi

a.Amalan Positif

 • Teguh beriman dan bertakwa dalam setiap tindakan
 • Menyempurnakan tugas dengan amanah
 • Bersifat ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab
 • Mengutamakan keadilan dalam setiap perbuatan
 • Sedia berkorban
 • Bertimbang rasa tetapi tegas
 • Bersopan santun serta sederhana dalam kelakuan
 • Taat setia dan patuh kepada arahan
 • Cergas dan cekap dalam menjalankan tugas
 • Berkerjasama dan saling hormat – menghormati
 • Bersyukur dan menghargai kebaikan
 • Bersifat penyayang

b. Amalan Negatif

 • Bersikap sombong dan suka menunjuk – nunjuk
 • Mungkir janji
 • Suka menghina dan merendahkan usaha orang lain
 • Pemarah dan tidak sabar
 • Khianat dalam melaksanakan tugas
 • Berdendam serta hasad dengki
 • Mementingkan diri sendiri
 • Tidak boleh dipercayai dan tidak amanah
 • Tidak berdisiplin
 • Suka mengumpat dan memfitnah orang lain
 • Tidak ada pendirian tetap

6. Kekuatan Sifat Baik Hati

a.Amalan Positif

 • Bersopan santun dan berbudi mulia setiap masa
 • Pemaaf dan berhemah tinggi
 • Simpati kepada kesusahan dan masalah orang lain
 • Ikhlas dan bertimbang rasa
 • Pemurah dalam usaha kebaikan
 • Mudah mesra dan berkerjasama
 • Merendah diri
 • Boleh menerima teguran dan sedia menerima cadangan
 • Berlaku adil dalam semua tindakan

b. Amalan Negatif

 • Kasar dan kurang sopan
 • Berdendam bila tidak dapat sesuatu kemahuan
 • Bersikap tidak peduli terhadap teguran dan nasihat
 • Tidak bertimbang rasa
 • Mementingkan diri sendiri
 • Sombong, bongkak , bermuka-muka dan membesar -besar diri
 • Cepat menuduh dan menghukum tanpa siasatan
 • Suka mencaci dan menghina orang
 • Tidak boleh menerima kritikan dan cepat membuat kritikan

7. Pengarah Teladan

a.Amalan Positif

 • Sentiasa berkelakuan baik
 • Bermoral dan berakhlak tinggi
 • Jujur dan ikhlas dalam setiap usaha
 • Amanah dan bertanggungjawab
 • Berpandangan jauh
 • Berdisiplin dalam semua tindakan
 • Sanggup berkorban setiap ketika
 • Berbudi mulia serta merendah diri
 • Berani mempertahankan kebaikan dan kebenaran
 • Tertib dan beradab sepanjang masa
 • Tidak tamak kepada harta dan kedudukan

b. Amalan Negatif

 • Buruk perangai dan tingkahlaku
 • Hasad dengki dan buruk sangka
 • Mempersendakan agama
 • Suka mengumpat dan mengadudomba
 • Hipokrit serta berpura-pura
 • Terlalu sensitif dan cepat marah
 • Tidak bepandangan jauh

8. Kewajipan Menjalankan Tugas

a.Amalan Positif

 • Sentiasa bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan
 • Tekun dan sabar menjalankan tugas
 • Mementingkan Kualiti
 • Cergas dan pantas berkerja
 • Cermat dan berdisiplin dalam segala perkara
 • Selalu mempunyai inisiatif sendiri
 • Bersikap professional dan cekap

b. Amalan Negatif

 • Mudah menyeleweng daripada tanggungjawab
 • Tidak taat kepada arahan
 • Tidak bersungguh-sungguh
 • Suka Bertangguh
 • Tidak cermat dengan harta kerajaan
 • Sentiasa membuat kesilapan kerja

9. Kebijaksanaan Berhemat

a.Amalan Positif

 • Berhati -hati dan bertanggungjawab dalam perbelanjaan
 • Menyelenggara harta benda kerajaan dengan baik
 • Mengadakan sistem kewangan yang berkesan

b. Amalan Negatif

 • Boros dan suka membazir
 • Suka bermewah dengan harta kerajaan
 • Tidak cermat dengan harta kerajaan

10.Keutamaan Kesabaran

a.Amalan Positif

 • Tenang menghadapi masalah
 • Mempunyai perhitungan jauh
 • Tahan menerima cabaran
 • Tidak putus asa
 • Pemaaf dan berhemah tinggi
 • Cermat dalam tutur kata

b. Amalan Negatif

 • Selalu mengubah pendirian dan keputusan
 • Tidak sanggup berkorban
 • Takutkan cabaran dan lekas mengalah
 • Berpandungan sempit

11. Peningkatan Bakat

a.Amalan Positif

 • Memberi dorongan terhadap kreativiti
 • Berani mencuba idea-idea baru
 • Mengenal dan memupuk bakat -bakat yang ada
 • Menggalakan penyertaan dalam aktiviti kreatif
 • Menggalakan percambahan fikiran
 • Memberi pengiktirafan kepada usaha -usaha original

b. Amalan Negatif

 • Menyekat pemikiran baru
 • Tidak menggalakan percubaan
 • Tidak menghargai bakat yang baru
 • Memperkecilkan usaha -usaha original
 • Mengekalkan suasana yng tidak menggalakkan kreativiti

12. Nikmat Mencipta

a.Amalan Positif

 • Sentiasa berada dalam cabaran intelektual
 • Sentiasa mencari idea dan kaedah baru dalam menyelesaikan masalah
 • Over -zealous dengan pekerjaan

b. Amalan Negatif

 • Pemikiran tidak dinamik
 • Tidak suka pembaharuan
 • Memandang remeh usaha orang lain
 • Takut menemui kegagalan

C. PELAN INTEGRITI NASIONAL ( PIN )

A.Konsep PIN

Memberikan hala tuju serta bimbingan kepada semua komponen , masyarakat dan Negara dalam memupuk ,menyemai dan membaja sistem kehidupan masyarakat dan negara dalam usaha besar membina sebuah masyarakat yang bermoral ,beretika dan berintegriti.

B.Objektif PIN

i.Memberikan hala tuju dan bimbingan pelbagai sektor supaya mereka dapat berkerjasama dalan usaha membina masyarakat yang bersatu padu , berharmoni berintegriti ,bermoral dan beretika.

ii.Meningkatkan kesedaran ,komitmen dan kerjasama pelbagai sektor dalam usaha peningkatan integriti supaya integriti menjadi budaya masyarakat dan diamalkan dalam semua bidang.

iii. Menggalakan semangat bertanggungjawab di kalangan anggota masyarakat serta mendorong perkembangan masyarakat sivil yang menjunjung prinsip integriti dan bergerak cergas menegakkan integriti.

C. Strategi Pelaksanaan Pelan Integriti Nasional

1.Institusi Keluarga

 • Pembangunan keluarga dan insan berintegriti melalui pembinaan keluarga bahagi
 • Peningkatan integriti dalam pengurusan kesihatan jasmani dan rohani
 • Pemantapan nilai-nilai murni sebagai asas pembentukan identiti

2. Komuniti

 • Pengukuhan nilai -nilai murni kejiranan dan komuniti
 • Pengukuhan semangat patriotisme dan perpaduan antara kaum serta kesedaran mengenai pemuliharaan alam sekitar
 • Pemantapan pertubuhan dan institusi asas dalam komuniti

3. Masyarakat Sivil

 • Meningkatkan Komitmen NGO kepada usaha pemantapan integriti dalam pelbagai bidang
 • Memperkukuhkan kerjasama tiga pihak antara NGO , Kerajaan dan Swasta untuk mendorong gerakan pemantapan integriti
 • Memantapkan NGO sebagai badan yang perlu dalam sistem demokrasi

4. Institusi Sosio Budaya

 • Membina insan yang berpengetahuan ,berkemahiran ,beretika ,berintegriti dan bertanggungjawab
 • Meningkatkan penerapan ,penghayatan dan pengamalan nilai -nilai murni
 • Memantapkan perpaduan antara kaum dan membina bangsa Malaysia
 • Mengembangkan budaya yang kreatif ,berinovasi dan bertanggungjawab melalui penyebaran maklumat

5. Institusi Agama

 • Meningkatkan kerjasama ,persefahaman dan saling mengharmati antara penganut pelbagai agama
 • Meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai -nilai murni melalui ajaran agama
 • Meningkatkan keperibadian umat islam selaras dengan ajaran agama islam

6 Institusi Ekonomi

 • Meningkatkan integriti sektor korporat
 • Mengembang dan mengukuhkan budaya niaga yang beretika
 • Meningkatkan kerjasama pelbagai sektor melalui konsep persyarikatan Malaysia dalam amalan dan budaya berintegriti
 • Mewujud dan meneruskan program keadilan sosial antara kumpulan etnik dan antara wilayah

7. Institusi Politik

 • Pengekalan keluhuran perlembagaan dan sistem politik Negara
 • Pengekalan kedaulatan dan peningkatkan keutuhan institusi parlimen sebagai institusi penggubal undang-undang yang luhur
 • Pengamalan politik yang berintegriti serta pengembangan budaya politik yang sihat ,beretika ,matang dan demokratik mengikut acuan sendiri
 • Pemantapan prisip ketelusan ,pertanggungjawab dan tadbir urus terbaik

8. Institusi Pentadbiran

 • Memantapkan keberkesanan tadbir urus terbaik
 • Meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan
 • Memantapkan pentadbiran sistem keadilan
 • Memantapkan pengurusan sumber manusia
 • Melaksanakan program kesedaran memerangi jenayah rasuah ,penyelewengan dan salah guna kuasa serta meningkatkan integriti

D. PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI DALAM

PERKHIDMATAN AWAM

E. JAWATANKUASA KEUTUHAN PENGURUSAN ( JKP )

4.4.2. KOMUNIKASI

A Definisi Komunikasi

n Proses dimana manusia menghantar dan menerima mesej

n Proses dimana manusia berkongsi atau bertukar-tukar idea, maklumat dan perasaan

n Proses interaksi antara manusia, dimana orang ramai bertutur dan bertukar-tukar pendapat, gerak, isyarat atau simbol, dengan tujuan untuk memberi dan bertukar-tukar maklumat atau mengubah keadaan fizikal atau mental mereka

B. Elemen Dalam Proses Komunikasi

Komunikasi berkesan

n Mesej yang disampaikan difahami dengan tepat dan jelas oleh penerima

n Makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima

n Perubahan yang berlaku (sekiranya dikehendaki) akibat mesej adalah seperti

perubahan yang dikehendaki pengguna

n Mesej yang disampaikan mempunyai unsur kos-efektif

Komunikasi Pengurus dengan Pekerja

n Memberi arahan kerja

n Menjelaskan alasan kerja

n Menjelaskan prosedur, dasar dan amalan

n Mendapatkan maklumbalas pencapaian

n Menjelaskan misi dan matlamat

Komunikasi Pekerja dengan Pengurus

n Maklumbalas sikap dan perasaan

n Mengemukakan cadangan

n Maklumbalas keberkesanan komunikasi ke bawah

n Maklumat mengenai pencapaian matlamat

n Ruang menyuarakan permintaan

n Tingkatkan penglibatan pekerja

Komunikasi Sesama Pekerja

n Selaras tugas dan tanggungjawab antara unit/jabatan

n Sistem sokongan sosial (semangat kekitaan)

n Perkongsian maklumat dengan rakan sejawat

n Memudahkan penyelesaian masalah

n Mengelakkan konflik antara jabatan/unit

Komunikasi Dengan Pelanggan

n Memberikan perkhidmatan atau melaksanakan tindakan

n Menyampaikan maklumat mengenai perkhidmatan

n Menerima aduan/rungutan

n Mendapatkan maklumbalas

n Saluran komunikasi pihak pelanggan kepada organisasi

C.Kemahiran Dalam Komunikasi Berkesan

Kemahiran Berkomunikasi

n Tingkah laku

n Menimbulkan minat orang

n Memberikan perhatian

n Mendengar

n Pemerhatian

n Mengemukakan soalan

n Memberi refleksi perasaan

Kemahiran Tingkahlaku

n Komunikasi mata

n Kedudukan tubuh dan pergerakan

n Mimik muka dan air muka

n Ketrampilan

n Suara

Kemahiran Menimbulkan Minat Orang

n Libatkan pendengar

n Menghiburkan

n Mengenalpasti keistimewaan orang lain

n Membawa topik perbualan yang anda mahir

Kemahiran Memberi Perhatian

n Mendengar dengan aktif

n Tumpu sepenuh perhatian dengan pertembungan mata

n Duduk ke hadapan sedikit menghadap orang yang bercakap

n Memberi maklumbalas lisan/bukan lisan yang positif

n Bertanya soalan untuk penjelasan

Kemahiran Mendengar

n Beri peluang orang lain bercakap

n Pertembungan mata yang wajar

n Sentiasa sabar

n Tidak menyampuk

n Berfikiran terbuka

n Dorong mereka untuk bercakap

n Sensitif kepada mesej bukan lisan

n Tangkap dan ingat isi utama percakapan

n Jangan berikan kesimpulan awal

n Catat jika perlu

n Dapatkan perasaan di sebalik mesej

n Selami perasaan (Sempati)

Kemahiran Pemerhatian

n Mengesan maklumat bukan lisan

n Mimik muka, air muka, pertembungan mata

n Gambaran perasaan dari suara dan nada suara

n Gaya duduk atau berdiri

D.Perhubungan Interpersonal

Komunikasi Interperson

n Peringkat maklumat

fakta, idea dan pandangan

n Peringkat perhubungan

perasaan, sikap dan nilai

Layanan yang diharapkan

* Difahami

* Diterima

* Dihormati

* Disayangi

* Diberi perhatian

* Diberi sokongan

* Dipercayai

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$4$$$#$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

4.3 PENGURUSAN KEWANGAN

C.PENGURUSAN STOR DAN ASET

1. PENYELENGGARAAN STOR

Kepentingan Penyengaraan Stor

 • Untuk menjamin penyelengaraan, penjagaan dan pengawalan barang-barang

kerajaan

2. ORGANISASI STOR

5 bahagian utama

1. Bahagian Kawalan Stok – t/jawab terhadap perancangan dan organisasi,

pesanan dan pengeluaran, katalog barang, pembelian

2. Bahagian lejar – rekod kad lejar, catit harga ke atas Baucer Pesanan

3. Bahagian Penstoran – terima, simpan, mengeluar, mengangkut barang

dan lain-lain

4. Bahagian Pembungkusan dan Penghantaran – bungkus dan hantar ke

destinasi

5. Bahagian Akaun – hal ehwal akaun dan kewangan stor

3. Ambilalih / Pertukaran Pegawai

n Pastikan semua rekod stor disengraan dengan betul dan kemaskini

n Semakan kuantiti fizikal stok secara rawak = rekod

n Akuan pengambilalihan ditandatangani oleh kedua-dua pegawai –

semua betul lengkap dan teratur

4. Dokumentasi Pesanan dan Pengeluaran Barang

Pemesanan

n Pesanan oleh pegawai yang diberikuasa sahaja – guna borang khas

pesanan ( 6 salinan)

i. Salinan Warna Kuning – menyimpan salinan pemesan baucar

pemesanan pengeluaran barang -barang untuk

catitan tanggungan

ii.Salinan Warna Putih – salinan asal

iii.Salinan Warna Merah -salinan kewangan diserahkan ke bahagian

Akuan untuk penyelarasan kewangan

v.Salinan Warna Oren – salinan nasihat untuk dikembalikan kepada Stor

pemesen untuk semakan catitan tanggungan dan

disimpan sehingga barang diterima

vi.Salinan Warna Hijau – salinan stor

vii.Salinan Warna Biru – salinan pembungkusan

n 1 salinan disimpan, 5 salinan dihantar ke Bah Kawalan Stor untuk

Diproses

Pengeluaran

n Pengeluaran – mesti dibenarkan oleh pegawai stor atau wkil yang

diberi kuasa. Tandatangan borang pesanan

n Bah Stor – keluarkan barang dan tandatangan ringkas pada borang.

Hantar ke Bah Pembungkusan dan Penghantaran (P&P)

n Bah P&P – periksa dan semak barangan dan t/tangan ringkas.

Hantar ke pemesan

Terimaan

n Terima dan akuterima barang, tarikh dan tandatangan dan salinan

diserahkan kepada stor pembekal

n Stor – menguruskan pembayaran/ penyelarasan kewangn dengan

Bah. Akuan

n Pindaan /Pemadaman angka dan catitan tidak dibenarkan

n Pembetulan kesilapan – potong yang silap dan tuliskan yg betul dibawah

dan dit/tangan oleh kedua-dua pemesan dan pembekal

n Pembatalan pesanan – semua salinan borang hendaklah disimpan

5. Membungkus dan Menghantar Barang-barang stor

n Bungkus dengan cermat dan betul – elakkan kerosakan dan kecurian

n Barang berharga disimpan di bilik berkunci sehingga dibungkus

n Mudah pecah – dicap dengan dakwat merah “Mudah Pecah/Fragile”

n Catat berat dan ukuran sebenar pada luar bungkusan utk mudahkan

Pengendalian

n Faktor yang perlu diambilkira

i.Cara pengangkutan

ii.Had yang dikenakan oleh pengangkut

iii.Jangkaan bilangan pertukaran pengendalian

iv.Destinasi

v.Kemudahan yg terdapat di tempat penghantaran

vi.Kaedah penghantaran – kabin, palet, kontena atau simpan

berkunci

6.Tanda Pengenalan Bungkusan

n Dakwat hitam

n No rujukan, nama dan alamat pengirim dan penerima

n Barangan tanpa bungkusan – lekatkan pelekat / tag atau diikat sekurang-

kurangan pada 2 unit barangan

n Jika guna karung – teg diikat pada karung

n Arahan khas pada bungkusan jika perlu – “Mudah Terbakar”, “Simpan

Dingin” dsbnya

7.Penerimaan Barang-barang

n Terima dari pembekal – semak butiran barang, kuantiti dll dengan

invois dengan segera. Pemeriksaan bersama dengan pegawai

bertangggungjawab

n Lapor sebarang kerosakan atau perselisihan jika ada kpd penyelia

n Tandatangan sekiranya teratur

n Pemberitahuan sebarang kerosakan kepda agen

penghantaran/pembekal

n Sijil mutu atau waranti pembekal

n Terimaan sebahagian – rekod bilangan sebenar diterima dengn

dakwat merah

n Terimaan luar kawasan stor – disebabkan fizikal dan lain-lain sebab

maklumkan kepada pegawai penerima untuk terima bgi pihaknya

dan sahkan penerimaa

n Terimaan lebih – akuterima dan arahan pembekal ambil semula. Jika

barangn diperlukan, nasihatkan pembekal untuk kemukakan bil

sewajarnya

8. Sistem Merekod Barang – Barang

n Sistem penyimpanan Kad Kawalan stok

n Rekod butiran barang, unit kuantiti, harga, terimaan, pengeluaran

dan baki

n Satu daftar untuk mengawal penerimaan dan pengeluaran kad, lokasi

setiap kad yang sedang digunakan dan jumlah kad yg belum

digunakan

n Disimpan oleh pegawai yang langsung tidak terlibat dengan selengara

stok atau kad

9.Kawalan Stok

n Elakan stok berlebihan dan bazir ruang

n Senarai Barang-barang – no kod, perihal barang/rupabentuk, unit

dan harga

n Folio lejer str / kad kawalan stok mengandungi maklumat

n Kuantiti Stok Minima

n Angka menokok stok

n Kuantiti Stok Minima

n Pengiraan kadar penggunaan bulana – kira purata pengeluaran

12 bulan

n Pesanan kali pertama barang-barang baru hanya utk keperluan

minima shj sehingga anggaran penggunaan sebenar diperolehi

10. Sistem penyimpanan stok

n Rekod lokasi stok pada lejer atau kad kawalan stok

n Maksimakan penggunaan ruang – keselamatan, kekerapan

pengeluaran, kemudahan pengeluaran

n Pengunaan rak yang flesible atau boleh roboh – pelbagai jenis dan

saiz serta pengantian rak lama dan rosak

n Dibahagikan mengikut seksyen – kimia, lektrik, mekanikal dll

n No / sistem rujukan –

n Barangan berat – lokasi paling bawah

n Barangan berharga/menarik – simpanan berkunci. Kunci disimpan

oleh pegawai yg bertanggungjawab untuk pengeluaran

n Barangan bersuhu sejuk – peti sejuk

n Kawasan lapang berpagar – besar, tidak terjejas oleh cuaca dan tidak

mudah alih

11. Verifikasi Stok

n Verifikasi stok fizikal

n Lantik pegawai verifikasi

n Lawatan mengejut ke stor

n Kira dan rekod stok fizikal dan bandingkan dengan kad kawalan stok

Jika sama – t/tangan kad kawalan stok dan tarikh

Senaraikan barang-barang yg telah diverifikasi stok

n Sediakan laporan verifikasi stok kepada pegawai pengawal –

termasuk syor

n Tanggungjawab pegawai stor untuk melaksanaan pengiraan stok

walaupun verifikasi stok telah dilakukan

n Rancang atu pusingan stok yg formal dan terus-menerus sepanjang

tahun

n Sekurang-kurangnya sekali setahun

n Senarai barangan yang telah dikira dan direkodkan tarikh dan hasil

pengiraan

n Kekurangan/lebihan – selaraskan kad kawalan stok serta-merta dan

sediakan Penyata Perselisihan Stok

12.Pelupusan Barang-barang

n Kelulusan Ketua S/U Penbendaharaan atau Pegawai Negeri

n Sebelum lupus, tawarkan kepada agensi lain jika perlu

n Jika jual kpd orang awam – duti kastam dan bayaran tambahan

mengikut kadar yg dibenar ditambah kepada harga jualan

n Harga tunai kecuali dpt kebenaran kredit

n Hasil jualan dikreditkan kepada hasil

n Barang yg dipindahkan kepada jabatan lain biasanya tidak

dikenakan bayaran ttp hendaklah diselaraskan mengukut penilaian

yg dipersetujui

4$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

TEKNOLOGI MAKLUMAT

A Microsoft Word

 • Menghasilkan dokumen dan membina teks yang lebih sistematik
 • Memformat tulisan dan teks
 • Memformat dan mengedit perenggan
 • Menyunting teks

B.Microsoft Excel

 • Melaksanakan tugas – tugas yang melibatkan kerja pengiraan
 • Menyimpan ,menutup , mengwujudkan dan membuka buku kerja
 • Data – data helaian kerja

C. Microsoft Power Point

 • Menghasilkan persembahan slaid yang lebih sistematik
 • Memformat dan melukis serta memasukan objek grafikDengan usaha yang tidak seberapa ini,semuga  kawan kawan yang akan mengambil Peperiksaan PTK nanti …akan berolih kejayaan.

Dari;  hazaldin  topo barat  kl.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s