SUKATAN PEPERIKSAAN PTK 2 [ TOPOGRAFI ]

DI UPLOAD  KE  BLOG OLIH;

hazaldin  topografi barat.

“sukatan peperiksaan PTK J17 Topografi”
PT 2

PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN
PERKHIDMATAN JURUTEKNIK UKUR
GRED J17 (TOPOGRAFI)
SUKATAN PEPERIKSAAN
TAHAP KECEKAPAN 2
KOD KERTAS: 32101 / 32203

SUKATAN PEPERIKSAAN
PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN 2 (PTK2)
BAGI SKIM PERKHIDMATAN JURUTEKNIK UKUR GRED J17
( TOPOGRAFI )

1. MATLAMAT
PEPERIKSAAN

Penilaian Tahap Kecekapan 2 diadakan bagi menilai pegawai
dalam aspek:
i. pengetahuan
dan
pemahaman peraturan-peraturan yang
diguna pakai dalam kerja-kerja yang berkaitan pengukuran
pemetaan .

ii.
pengetahuan dan aplikasi tentang prosedur serta cara
menjalankan kerja ukur pemetaan serta penggunaan
peralatan dan perisian Ukur.
iii.
urusan pentadbiran, perkhidmatan dan kewangan.
2. TUJUAN
PEPERIKSAAN

Untuk menguji kebolehan dan kecekapan pegawai sebagai salah
satu syarat anjakan gaji dan pertimbangan kemajuan kerjaya.

3.
SYARAT MENDUDUKI PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN

Juruteknik Ukur Gred J17 yang telah disahkan dalam perkhidmatan
dan berada pada tahap tangga gaji P2 atau P3.
4.
KANDUNGAN SUKATAN PEPERIKSAAN
Sukatan peperiksaan adalah merangkumi dua bahagian iaitu
Kompetensi Umum dan Kompetensi Khusus.
4.1
BAHAGIAN 1 – KERTAS 32101 : KOMPETENSI UMUM

4.1.1
Pengurusan Sumber Manusia
i.
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)
2005.
ii.
Bab B
– Elaun-elaun dalam perkhidmatan.

Kemudahan-kemudahan
perjalanan.
iii.
Bab C – Cuti.
iv.
Bab E –
Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan.
v.
Bab F
– Rawatan Perubatan.
– Bayaran dan Peraturan Wad.
vi.
Bab G – Waktu Bekerja dan Lebih Masa.
vii.
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan
dan Tatatertib) 1993.
4.1.2
Pengurusan dan Pentadbiran Organisasi
i.
Arahan Perkhidmatan

Bab 3 – Surat Menyurat

Bab 4 – Fail Memfail

Bab 5 – Memelihara dan Menyimpan Rekod-

rekod
Kerajaan
ii.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)

Inovasi perkhidmatan awam – Bil. 3/1991

Peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan
awam – Bil. 6/1991

Pengurusan Mesyuarat dan urusan
Jawatankuasa Kerajaan – Bil. 2/1991

Tatacara dan program Manual Prosedur Kerja
dan Fail Meja – Bil. 8/1991

Pelaksanaan Sistem Pemulihan Perkhidmatan
– Bil. 1/1994

Piagam Pelanggan – Bil. 3/1993

Peningkatan Kualiti Perkhidmatan Kuanter
– Bil. 10/1991

Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja – Bil.7/1991

Pengendalian Pengaduan Awam – Bil.4/1992

Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik
Kerajaan – Bil. 1/2003
iii.
Arahan Keselamatan

Ancaman kepada keselamatan dan
tanggungjawab pegawai

Keselamatan Fizikal

Keselamatan Dokumen

Keselamatan Peribadi
4.1.3 Pengurusan Kewangan

i.
Pengurusan Akaun Awam

Terimaan, bayaran dan belanjawan mengurus
serta belanjawan pembangunan

Penyelenggaraan Akaun Panjar

Pengurusan akaun deposit/amanah

Buku vot
ii. Perolehan
Kerajaan

Bekalan, perkhidmatan dan kerja
iii.
Pengurusan Stor dan Aset

Pengurusan Stor Secara Am

Verifikasi Stok

Pelupusan

Kehilangan dan Hapuskira
4.1.4 Pengurusan Keutuhan Peribadi
i.
Nilai Peribadi

Tonggak 12

Nilai dan Etika Perkhidmatan Awam

Pelan Integriti Nasional (PIN)

Kod Etika NRE

Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP)
ii.
Komunikasi

Kemahiran Komunikasi

Interpersonal Komunikasi

Halangan-halangan Komunikasi

4.1.5 ICT
i. Asas-asas
komputer
ii.
Aplikasi asas MS Word, Excel dan PowerPoint
iii.
Internet dan Intranet
4.2
BAHAGIAN II – KERTAS 32203 : KOMPETENSI KHUSUS
4.2.1 Teknikal
i.
Penggunaan Manual Prosedur Kerja dan Fail
Meja.

Manual Prosedur Kerja Seksyen Topografi dan
Fail Meja.
ii.
Kefahaman dan aplikasi tentang Peraturan Ukur
dan Pekeliling KPUP.

Semua Peraturan Ukur dan Pekeliling KPUP
yang berkaitan dengan aspek kerja
pemetaan.
iii.
Kefahaman tentang spesifikasi peta pelbagai
skala.

Jenis jenis peta.

Skala peta.

iv.
Kefahaman dan aplikasi alat-alat ukur dan
pemetaan seperti total station, alat aras, kompas
prismatik, sistem penentududukan sejagat (GPS)
dan lain-lain.

Penggunaan dan Penjagaan alat-alat ukur.

Kejituan alat-alat ukur.
v.
Kefahaman dan tatacara kerja jenis-jenis ukuran
kawalan geodetik dan persempadanan seperti
berikut:

Ukur Terabas/Titik Kawal

Peralatan yang digunakan

Kaedah kerja dilapangan

Pelotan titik kawal

Ukuran Sempadan Antarabangsa/negeri

Kaedah kerja dilapangan

Penandaan dan penggunaan jenis-jenis
tanda sempadan

Ukuran Aras kelas kedua

Kaedah kerja dilapangan

Peralatan yang digunakan

Ukuran aras jitu

Kaedah kerja dilapangan

Peralatan yang digunakan

Ukur Mejaukur Penghabisan


Kaedah kerja dilapangan

Ukuran Tekimetri

Kaedah kerja dilapangan

Ukuran GPS

Kaedah kerja dilapangan

Konsep persempadanan maritim

Kaedah kerja dilapangan

Spesifikasi ukuran titik pangkal
vi.
Kefahaman dan aplikasi tatacara kerja
pengemaskinian butiran topografi:

Mengemaskini butir-butir ke atas komposit
hitam dengan menggunakan pembesaran
peta topografi dan foto udara

Penyediaan senarai nama-nama tempat
daripada pembesaran peta topografi.

Pengemaskinian data dilapangan

Pengemaskinian butiran topografi melalui
Computer Assisted Topographic Mapping
System (CATMAPS)

Kaedah-kaedah pengemaskinian di
Pejabat dan dilapangan

Jenis-jenis peralatan ukur


Jenis-jenis perkakasan

Jenis-jenis perisian

Aliran kerja CATMAPS
5. Soalan
– Aneka
Pilihan
Bahagian I : 40 Soalan
Bahagian II : 40 Soalan

6. Masa

Bahagian I : 1 jam
Bahagian II : 1 jam
7. Rujukan
– Calon-calon tidak dibenarkan
membawa bahan-bahan bacaan /
rujukan semasa peperiksaan
dijalankan.

8.
Tahap Kesukaran Soalan –
Pefahaman dan Aplikasi
9. Pengecualian

Calon yang telah lulus mana-mana
Bahagian adalah dikecualikan
daripada mengambil Bahagian
berkenaan

10. Keputusan
i.
Aras IV

Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi
Pada Aras Kecemerlangan
ii.
Aras III

Lulus/Melepasi Tahap Kompetensi
iii.
Aras II

Lulus Bersyarat
iv.
Aras I

Tidak Melepasi Tahap Kompetensi
11.
PEMERIKSA DILANTIK
– Pengerusi
Panel
PTK
OLEH
Jabatan
Ukur
dan
Pemetaan Malaysia/
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
(NRE)

12.
BAHASA
– Bahasa
Melayu
(Soalan &Jawapan)
13.
PERMOHONAN
– Urus
Setia
PTK
DIKEMUKAKAN KEPADA

Seksyen Perancangan, Penyelidikan
dan Pembangunan
Ibu Pejabat, Jabatan Ukur dan
Pemetaan Malaysia
Tingkat 4, Bangunan Ukur
Jalan Semarak, 50578 Kuala Lumpur.
14.
PUSAT PEPERIKSAAN
– Urus
Setia
PTK
AKAN DITETAPKAN OLEH

Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.

15.
KEKERAPAN
– Sekali
setahun
PEPERIKSAAN

16.
TARIKH AKHIR

1½ bulan sebelum tarikh
peperiksaan
MENGEMUKAKAN
PERMOHONAN

17. BAHAN
RUJUKAN

17.1 Bahagian I (Umum)
i.
Arahan Perkhidmatan
ii.
Peraturan – Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan
Tatatertib)1993
iii.
Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan,
Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan)
2005, Perintah Am Bab B, C, E, F, G dan Pekeliling/Surat
Pekeliling berkaitan.
iv.
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA)
Berkaitan
v.
Tatacara Pengurusan Stor
vi.
Arahan Perbendaharaan Peelkiling / Surat Pekeliling
Berkaitan
vii.
Tonggak 12
viii.
Citra Karya – Falasafah, Nilai dan Etika dalam
Perkhidmatan Awam oleh INTAN
ix.
Komunikasi Di Tempat Kerja oleh Abdullah Hassan &
Ainon Mohd PTS, Publication Distributiors Sdn. Bhd.
x.
Rujukan ICT adalah:-


Windows/Microsoft Office

Pekeliling PKPA Bil.1/2003
(Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik
Kerajaan)

Komputer, Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Terbitan Saujana Global Sdn. Bhd. oleh Moktar
Ahmad
xi.
Arahan Keselamatan
xii.
Pelan Integeriti Nasional
xiii.
Kod Etika NRE
xiv.
Arahan YAB Perdana Menteri No.1 Tahun 1998

17.2 Bahagian II (Khusus)
i.
Kanun Tanah Negara (KTN 1965).
ii.
Pekeliling KPUP.
iii.
Dokumen MS ISO 9002 JUPEM.
iv.
Perundangan Tanah.
v.
Prosedur Cerapan dan Hitungan Ukuran Sempadan
Antarabangsa/Negeri.
vi.
Panduan Menyemak Butir-Butir Pemetaan.
vii.
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
viii.
Buku-buku rujukan dalam bidang ukur.
ix.
Laman Web JUPEM

Dengan usaha yang tidak seberapa ini,Saya cuba mrncari seberapa banyak bahan  untuk menjadi bahan rujukan bagi saya sendiri di samping itu kita gunakanlah bersama ,Semuga sahabat sahabat di seksyen topografi atau mana seksyen atau bahagian sekalipun yang membaca blog saya ini berjaya di peperiksaan PTK yang akan menjelang nanti…. Selamat Berjaya’

Dari ;  hazaldin taib topografi  barat, kuala lumpur.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s